Czas wygenerowania treści 2020-07-09 14:16:14

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/42/13/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr II/40/14/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach w Jaworzu przy ulicy Kaczeńcowej 250 i 430, stanowiących własność Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) związku z art. 68 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z póĽn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata przyjętych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/8/10/2003 z dnia 19 maja 2003 roku
§ 1

Zmienia się uchwałę własną Nr II/40/14/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w budynkach w Jaworzu przy ulicy Kaczeńcowej 250 i 430, stanowiących własność Województwa Śląskiego, poprzez zmianę załącznika do uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 03-01-2006 10:35:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713