Czas wygenerowania treści 2021-01-19 12:45:08

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/38/20/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinka drogi wojewódzkiej Nr 901 w gminie Wielowieś

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 204 z 2004 roku, poz. 2086 z póĽn. zm.),
działając w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury
i Ministrem Obrony Narodowej

§ 1


1. Pozbawia się kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinek drogi wojewódzkiej Nr 901 tj. ulica Gliwicka (od skrzyżowania z DW 901), ulica Główna (do skrzyżowania z ulicą Młyńską), ulica Młyńska w Wielowsi oraz ulica Wiejska (odcinek od skrzyżowania z DW 907) w Kieleczce, celem zaliczenia we właściwym trybie jego fragmentu – ulicy Młyńskiej do kategorii dróg powiatowych, a pozostałej części do kategorii dróg gminnych.


2. Odcinki drogi, o których mowa w pkt 1, przedstawia się na załączonej mapce.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-09-2005 11:27:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713