Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:48:18

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/29/20/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionej uchwałą Nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku

Na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) i w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z póĽn. zm.)
§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały własnej nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionej uchwałą nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku w ten sposób, że w Statucie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  "Śląski Zarząd Melioracji jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, utworzoną uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku.",
 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
  "1. Siedzibą Śląskiego Zarządu Melioracji jest miasto Katowice, ulica Jesionowa 9 a.
  2. Terenem działania Śląskiego Zarządu Melioracji jest terytorium Województwa Śląskiego.",
 3. § 4 otrzymuje brzmienie:
  "Śląski Zarząd Melioracji jest jednostką budżetową województwa finansowaną ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.",
 4. w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Działalnością Śląskiego Zarządu Melioracji kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców, tj.:
  Zastępcy Dyrektora d/s Technicznych,
  Zastępcy Dyrektora - Głównego Księgowego.",
 5. w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Zastępców Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji zatrudnia Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji.",
 6. § 8 otrzymuje brzmienie:
  "1. W skład Śląskiego Zarządu Melioracji wchodzą:
  Oddziały z siedzibami w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach,
  Biura Terenowe Oddziałów,
  Działy i samodzielne stanowiska pracy.
  2. Przy Śląskim Zarządzie Melioracji działa Gospodarstwo Pomocnicze i Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych.",
 7. § 9 otrzymuje brzmienie:
  "Strukturę organizacyjną oraz szczegółową organizację pracy i zakres działania wszystkich komórek oraz tryb pracy Śląskiego Zarządu Melioracji określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, a zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego.",
 8. w § 10 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3) przygotowanie dokumentacyjne zadań w zakresie utrzymania cieków wodnych oraz budowy, odbudowy i modernizacji urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizacja tych zadań i rozliczenie finansowe wraz z przekazaniem do eksploatacji,",
 9. w § 10 punkt 5 otrzymuje brzmienie:
  "5) koordynowanie utrzymania cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych (remonty, konserwacja i eksploatacja) w zakresie zabezpieczenia środków i ich rozdziału według hierarchii potrzeb w aspekcie otrzymywanych środków finansowych,".

§ 2

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, uwzględniający wprowadzone zmiany i stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 03-01-2005 09:37:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713