Czas wygenerowania treści 2021-04-12 18:02:12

Dokument z dnia 22 września 2016 roku
SŁOWNIK SKRÓTÓW STOSOWANYCH W BIPBIP - Biuletyn Informacji Publicznych


Briefing - rodzaj konferencji prasowej, odprawa, zebranie instruktażowe


ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Główny BIP -biuletyn, prezentujący informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.


IZ – Instytucja Zarządzająca


Jst – jednostka samorządu terytorialnego


NIK - Najwyższa Izba Kontroli


NGO - (wg. ONZ) organizacja pozarządowa


OM - oświadczenie majątkowe


PeUP - Platforma e-Usług Publicznych


RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


Redakcja -Redakcja BIP UMWS


RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa


RPO – Regionalny Program Operacyjny


SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej


SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Ufp – Ustawa o finansach publicznych


Udip - Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póĽn.zm.)


UMWS - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta


Ustawa Pzp - USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich

Metryczka informacjiWprowadzenie: Agata Skwiercz 22-09-2016 11:26:27
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 26-09-2016 08:39:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713