Czas wygenerowania treści 2021-04-11 15:06:49

Dokument
Rejestry, ewidencje i archiwa

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie prowadzone są następujące rejestry:


Gabinet Marszałka


 • rejestr uchwał Zarządu

 • rejestr decyzji Zarządu i Marszałka

 • rejestr postanowień Zarządu

 • rejestr postanowień Marszałka

 • rejestr pism i wniosków składanych przez parlamentarzystów

 • Wydział Organizacyjny


 • rejestr zarządzeń Marszałka

 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 • rejestr skarg i wniosków

 • rejestr korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu

 • rejestr kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie

 • centralny rejestr petycji

 • Wydział Pomocy Prawnej


 • rejestr porozumień

 • rejestr umów

 • rejestr postępowań sądowych, sądowo – administracyjnych

 • Wydział Zamówień Publicznych


 • rejestr zamówień publicznych

 • Wydział Finansowy


 • rejestr upoważnień wydawanych przez Skarbnika

 • Kancelaria Sejmiku


 • rejestr uchwał Sejmiku

 • rejestr wniosków i opinii Komisji Sejmiku

 • rejestr interpelacji

 • Wydział Kontroli


 • rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Województwo Śląskie

 • rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych

 • rejestr upoważnień do kontroli podmiotów, w zakresie działań nadzorowanych przez Marszałka

 • Wydział Kultury


 • rejestr instytucji kultury


 • Wydział Komunikacji i Transportu


 • rejestr podmiotów prowadzących kursy ADR, kursy na ekspertów ADN, kursy dla doradców

 • rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


 • rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

 • rejestr podmiotów leczniczych prowadzących leczenie substytucyjne osób uzależnionych

 • rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

 • rejestr rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 • rejestr rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Wydział Terenów Wiejskich


 • rejestr polowań wykonywanych przez cudzoziemców

 • rejestr zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok

 • Wydział Ochrony Środowiska


 • rejestr zezwoleń dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami

 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 • rejestr zaświadczeń o stanie zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

 • Wydział Edukacji i Nauki


 • rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 • rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

 • Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu


 • rejestr organizatorów i pośredników turystycznych oraz rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 • Biuro ds. Planowania Przestrzennego


 • rejestr inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym

 • Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


 • rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli projektów oraz systemu zarządzania i kontroli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Wydział Rozwoju Regionalnego


 • rejestr rozpatrywanych protestów wpływających w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


 • Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądĽ na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).


  Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie póĽniej niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych. Archiwum zakładowe prowadzone jest w Wydziale Organizacyjnym.


  Nadzór nad archiwum sprawuje Dyrektor Urzędu.
  Metryczka informacjiWprowadzenie: Agata Skwiercz 27-06-2016 10:43:24
  Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 28-02-2017 12:26:15
  Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
  [+] Rejestr zmian

   
  O urzędzie

  Urząd Marszałkowski
  Województwa Śląskiego

  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
  tel. centrala +48 (32) 20 78 888
  kancelaria@slaskie.pl

  kancelaria ogólna: parter, pok. 164
  poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

  NIP Województwa
  (rozliczenia): 954-277-00-64
  NIP Urzędu
  (spr. pracownicze): 954-22-60-713