Czas wygenerowania treści 2021-03-03 05:55:48

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
2172/77/V/2015zawarcia Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2015 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie śląskim
329/21/V/2015wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Gminę Olsztyn, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa sal gimnastycznych przy Zespole Szkół w Kusiętach i Zrębicach, Gmina Olsztyn”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 20 maja 2013 r. o numerze: UDA-RPSL.08.02.00-00-136/08-00 wraz z aneksem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
394/316/IV/2014ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego wg „Kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
3365/103/IV/2011przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
2084/69/IV/2011zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i przyznania dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe dotyczących realizacji typów projektów nr 1-4 w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2011 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1117/46/IV/2011w sprawie aktualizacji listy rezerwowej na rok szkolny 2010/2011 w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
660/46/III/2007przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 oraz Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006
2437/421/II/2006Przyjęcia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
2130/411/II/2006Udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi WUP w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu oraz Wicedyrektorowi WUP w Katowicach ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego – Panu Mieczysławowi Płanecie w związku z zawarciem Porozumienia w sprawie realizacji na terenie województwa działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES;
2096/410/II/2006upoważnienia dwóch członków Zarządu Województwa Śląskiego do ustanowienia zabezpieczenia do umowy na dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
2050/408/II/2006udzielenia pełnomocnictwa Mirosławowi Ruszkiewiczowi – Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy WUP, w zakresie czynności wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach roli Beneficjenta Końcowego dla działań: 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”, 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
935/371/II/2006przyjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok.
510/352/II/2006wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na realizację przez WUP w roli partnera projektu „Śląskie kobiety biznesu” w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  Integracja i reintegracja zawodowa kobiet współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz udzielania pełnomocnictwa do zawarcia w/w umowy przez Dyrektora WUP.
361/345/II/2006ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego wg „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”.
360/345/II/2006upoważnienia 2 Członków Zarządu Województwa Śląskiego do ustanowienia zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
297/343/II/2006wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2635/315/II/2005Udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach - Mirosławowi Ruszkiewiczowi w zakresie wykonywania czynności związanych z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów własnych: 1. „Kształcenie ustawiczne – diagnoza potrzeb MŚP” w ramach Działania 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 2. „Rozwój turystyki szansą dla rolników i ich rodzin” w ramach Działania 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, 3. „Nowe umiejętności – więcej możliwości” w ramach Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, w ramach Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
130/117/II/2004cofnięcia pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Przemysławowi Koperskiemu do podejmowania i prowadzenia czynności w zakresie realizacji projektu Leonardo da Vinci
316/123/II/2004wniosku o zaopiniowanie Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2004 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) działań 1.2 i 1.3 Priorytetu I oraz przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
305/122/II/2004Ustalenia dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego, według kryteriów określonych przez Sejmik Województwa Śląskiego, kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu
304/122/II/2004udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi WUP Przemysławowi Koperskiemu w zakresie wykonywania czynności wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach roli Beneficjenta Końcowego
132/117/II/2004przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych fakultatywny
131/117/II/2004przyjęcia i przedłożenia do zaopiniowania Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia projektu „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz innych fakult
75/113/II/2004udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Przemysławowi Koperskiemu w zakresie wykonywania czynności związanych ze złożeniem wniosku, podpisaniem umowy oraz realizacją programu w ramach Projektu PHARE 2002 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713