Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:25:32

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
840/251/IV/2013zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach dotyczącej współpracy przy realizacji zadania wynikającego z art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151 z póĽn. zm.) polegającego na przeprowadzaniu kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
2338/181/IV/2012zawarcia umowy dotacji z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach
1878/168/IV/2012przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1876/168/IV/2012zawarcia aneksu nr 1 do umowy poręczenia nr 2400/ZD/2011 z dnia 01.09.2011 r. zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Województwem Śląskim
1849/167/IV/2012zawarcia aneksu nr 6 do umowy dotacji nr 377/ZD/2010 z dnia 26.02.2010 roku
1847/167/IV/2012Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a także przeciwdziałania formom dyskryminacji określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbałość o to, by społeczeństwo rozwijało się zgodnie z zasadą równości szans, realizowane w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS” w 2012 roku na terenie województwa śląskiego.
1823/166/IV/2012rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku – przeciwdziałanie narkomanii (dla ofert złożonych w terminie od dnia 8 maja do dnia 29 maja 2012 roku)
1822/166/IV/2012rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2012 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym (dla ofert złożonych w terminie od dnia 8 maja do dnia 29 maja 2012 roku)
1826/166/IV/2012w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji ze środków PFRON według algorytmu, przekazywanych przez samorząd województwa śląskiego na realizację robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
1825/166/IV/2012przystąpienia do współorganizacji ogólnopolskiego spotkania młodzieży pn.: VII Przystanek „Profilaktyka a Ty” Lubliniec 2012
1821/166/IV/2012zawarcia Aneksu nr 1 do umowy w sprawie realizacji zadania publicznego Województwa Śląskiego z zakresu promocji zdrowia pod nazwą „Cukrzyca-edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego”
1820/166/IV/2012powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.”
1792/164/IV/2012przyjęcia dokumentu „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2012”
1788/164/IV/2012zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1791/164/IV/2012zmiany Statutu SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
1790/164/IV/2012zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
1786/163/IV/2012zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
1740/163/IV/2012zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
1744/163/IV/2012przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany nazwy Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1741/163/IV/2012wyrażenia zgody na cesję przyszłych wierzytelności w kwocie 3 450 000,00 zł, Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, wynikających z umowy nr 66/2010 z dnia 22.09.2010 roku wraz z póĽniejszymi zmianami, zawartej z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
1742/163/IV/2012wyrażenie zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny ZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
1707/162/IV/2012przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1706/162/IV/2012w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
1705/162/IV/2012zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
1641/161/IV/2012przyjęcia procedury konkursowej dotyczącej programów zdrowotnych realizowanych przez Województwo Śląskie na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713