Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:30:38

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1153/259/V/2018w sprawie: przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2018
1152/259/V/2018w sprawie: przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych w ramach: - pierwszego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020, - drugiego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zgodne z Programem Owca Plus do roku 2020
1155/259/V/2018w sprawie: przystąpienia do współorganizacji ze Śląską Izbą Rolniczą Konferencji nt. „Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego”.
1154/259/V/2018w sprawie: Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem oraz listy rankingowej wniosków oczekujących na dofinansowanie, realizowanych z wykorzystaniem środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu włączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
991/255/V/2018w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2018.
990/255/V/2018w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020, powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach drugiego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zgodne z Programem Owca Plus do roku 2020.
992/255/V/2018w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” i przyjęcia regulaminu konkursu w roku 2018
970/254/V/2018w sprawie: zawarcia umowy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Pawłowicach na realizację w roku 2018 osiemnastu doświadczeń polowych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie śląskim
778/251/V/2018w sprawie Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
746/250/V/2018w sprawie Przyjęcia wzoru umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018.
652/249/V/2018w sprawie: wyrażenia zgody na współorganizację w roku 2018 XIX Dożynek Województwa Śląskiego w gminie Wisła, w powiecie cieszyńskim w dniu 9 września 2018 r., przystąpienia do współfinansowania XIX Dożynek Województwa Śląskiego, wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Wisła określającej zasady wspólnej organizacji XIX Dożynek Województwa Śląskiego oraz dofinansowania zadania.
651/249/V/2018w sprawie: aktualizacji Książki procedur KP-611-362-ARiMR_3_z do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
650/249/V/2018w sprawie: ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020, ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zgodne z Programem Owca Plus do roku 2020, ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, zawarte w Programie Owca Plus do roku 2020, ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zgodne z Programem Owca Plus do roku 2020.
649/249/V/2018w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2018 oraz ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytoryczne oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2018.
477/244/V/2018w sprawie: wydania opinii dotyczącej inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Budowa dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych na potoku Cienka”.
372/242/V/2018w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie śląskim
371/242/V/2018w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie śląskim
370/242/V/2018w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego.
369/242/V/2018w sprawie: przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego
407/242/V/2018w sprawie Organizacja Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018.
373/242/V/2018w sprawie: przyjęcia Książki procedur do obsługi działań objętych PROW 2014-2020, realizowanych przez Samorząd Województwa (KP-611-344-ARiMR/6/z).
321/241/V/2018w sprawie: aktualizacji Książek procedur KP-611-359-ARiMR_3_z oraz KP-611-366-ARiMR_3_z do obsługi działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obsługiwanych przez Samorząd Województwa.
320/241/V/2018w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
319/241/V/2018w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 183/16/IV/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku z póĽn.zm. w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z póżn.zm.
265/240/V/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk – dyrektorowi-likwidatorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713