Czas wygenerowania treści 2021-04-12 19:16:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
V/51/4/2018wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
V/50/8/2018określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości: 2 228 469 zł na dofinansowanie kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2017 roku
V/49/5/2018zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach
V/49/4/2018przyjęcia załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018”
V/46/7/2017przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
V/44/5/2017zmiany uchwały Nr V/41/9/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
V/41/9/2017udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
V/35/19/2017zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
V/34/8/2017przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020
V/30/5/2016przyjęcia Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
V/26/5/2016udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 11 lipca 2016 roku mieszkańców Sołectw: Tęgobórz, Gustawów i Małachów
V/17/4/2016wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
V/17/3/2016wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie
V/17/1/2016przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020
V/11/6/2015aktualizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” poprzez przyjęcie „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”
V/10/11/2015udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku
IV/38/10/2013zmiany uchwały Nr IV/21/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku
IV/38/6/2013udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku
IV/36/12/2013wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy
IV/35/23/2013w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sosnowiec
IV/24/5/2012udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą: Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
IV/21/9/2012wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy
IV/20/13/2012określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2012 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty: 908.048,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2012 roku
IV/16/8/2011zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
IV/14/7/2011zmiany uchwały Nr IV/9/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713