Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:26:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 334 z dnia 22 grudnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
3351/334/III/2009 zmian w Planie rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.10 – korekta paĽdziernik
3352/334/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Wodzisław Śląski
3353/334/III/2009 wydania opinii
3354/334/III/2009 wydania opinii
3355/334/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wisła
3356/334/III/2009 wydania opinii
3357/334/III/2009 wydania opinii
3358/334/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Irządze
3359/334/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Cieszyna
3360/334/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy MiedĽno
3361/334/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Jastrzębie Zdrój
3362/334/III/2009 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul. Wiślańskiej 28.
3363/334/III/2009 wyceny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Polnej 22
3364/334/III/2009 przeznaczenia do oddania w najem niesamodzielnego lokalu mieszkalnego nr 53 znajdującego się w budynku nr 684 położonym w Istebnej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
3365/334/III/2009 przejęcia od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach nieruchomości położonej w Bystrej i przekazanie jej do zarządzania Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości w Katowicach oraz użyczenia tej nieruchomości Spółce Wodociągowej w Bystrej
3366/334/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu umowy najmu pomieszczeń, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych niekonkurencyjnych dla działalności Zakładu
3367/334/III/2009 Zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz zawarcia aneksów Nr 2 do umów dotacji dla zadań realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
3368/334/III/2009 wyrażenia zgody na wynajęcie przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu pomieszczeń budynku administracyjno-gospodarczego na czas oznaczony do lat 3, w drodze bezprzetargowej na rzecz NZOZ „PULS-MED”, z przeznaczeniem na działalność biurową
3369/334/III/2009 zmiany uchwały nr 2789/319//III/2009 z dnia 05.11.2009 r. oraz zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3789/ZD/2009 z dnia 13.11.2009r. zawartych z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
3370/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Górnośląskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju umową nr 583/ZD/2005 z dnia 7.06.2005 roku
3371/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, umową nr 2081/ZD/2006 z dnia 24.11.2006 roku.
3372/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Górnośląskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju umową nr 15/ZD/2005 z dnia 26.01.2005 roku
3373/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Górnośląskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju umową nr 64/ZD/2006 z dnia 24.01.2006 roku
3374/334/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach
3375/334/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 4034/ZD/2009 z dnia 04.12.2009 roku ze Szpitalem Chorób Wewnętrznych- „Hutniczym” w Częstochowie
3376/334/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
3377/334/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kamieńcu–Zbrosławicach
3378/334/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 92/FS/2009 w sprawie realizacji zadań instytucji wdrażającej związanych z rozliczeniem działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
3379/334/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 91/FS/2009 w sprawie realizacji zadań instytucji wdrażającej związanych z rozliczeniem działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
3380/334/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
3381/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, umową nr 2077/ZD/2006 z dnia 27.11.2006 roku.
3382/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, umową nr 2076/ZD/2006 z dnia 27.11.2006 roku.
3383/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, umową nr 2078/ZD/2006 z dnia 27.11.2006 roku.
3384/334/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku - Białej
3385/334/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, poprzez utworzenie Poradni Stwardnienia Rozsianego oraz Poradni Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego.
3386/334/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
3387/334/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku.
3388/334/III/2009 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
3389/334/III/2009 zmiany uchwały nr 3294 / 332 /III/ 2009 z dnia 15.12. 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
3390/334/III/2009 zawarcia aneksu Nr 8 do umowy Nr 2137/ZD/2006 z dnia 24 listopada 2006r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki w Bielsku Białej.
3391/334/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju .
3392/334/III/2009 zmiany uchwały nr 1188/271/III/2009 z dnia 21.05.2009 r. oraz zawarcia Aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 1404/ZD/2009 z dnia 01.06.2009 r. z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
3393/334/III/2009 zmiany uchwały nr 2772/319/III/2009 z dnia 05.11.2009 r, i rozwiązania umowy dotacji nr 3971/ZD/2009 z dnia 25.11.2009 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
3394/334/III/2009 zawarcia aneksu Nr 15 do umowy Nr 1365/ZD/2003 z dnia 8 grudnia 2003r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Fundacją „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu
3395/334/III/2009 odwołania Pana Piotra Wybrańca ze stanowiska dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
3396/334/III/2009 zatwierdzenia zmian Statutu Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
3397/334/III/2009 w sprawie zatwierdzenia kwot dofinansowania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010, w ramach obszarów: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice oraz Rybnik.
3398/334/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Baran – Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
3399/334/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3400/334/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3401/334/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3402/334/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3403/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, umową nr 2069/ZD/2006 z dnia 23.11.2006 roku.
3404/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, umową nr 2129/ZD/2005 z dnia 19.12.2005 roku.
3405/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, umową nr 378/ZD/2006 z dnia 22.03.2006 roku.
3406/334/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach drugiej rundy konkursowej konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.3/2009 dla Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3407/334/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach drugiej rundy konkursowej konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2009 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3408/334/III/2009 wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na dokonywanie zmian w umowach na prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS w województwie śląskim.
3409/334/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 3124/ 326/III/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie powołania członków Komisji Oceny Projektów przy Instytucji Pośredniczącej w ramach działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
3410/334/III/2009 zatwierdzenia Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
3411/334/III/2009 zatwierdzenia Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
3412/334/III/2009 zatwierdzenia Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
3413/334/III/2009 zatwierdzenia Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
3414/334/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3415/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 2075/ZD/2006 z dnia 22.11.2006 roku.
3416/334/III/2009 przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
3417/334/III/2009 przedłużenia do dnia 28 lutego 2010 r. terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów subregionalnych, działania 2.1 RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, które przewidują realizację sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
3418/334/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów, w ramach naboru nr PRSZ-05.02.00-043/08 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami, Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3419/334/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów, w ramach naboru nr PRSC-05.02.00-017/08 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami, Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3420/334/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów, w ramach naboru nr PRSPn-05.02.00-031/08 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami, Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3421/334/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania, w ramach konkursu nr 05.02.00-078/09 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami, Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3422/334/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr 05.02.00-078/09 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami, Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3423/334/III/2009 wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru nr PK-05.01.00-083/09 dla projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu V. Środowisko, Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
3424/334/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach”, złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 -Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 - Rewitalizacja – „małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3425/334/III/2009 zmiany uchwały nr 2224/298/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 05.01.00-066/09 dla Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
3426/334/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
3427/334/III/2009 zmiany uchwały nr 922/262/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku z póĽn. zmianami w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa mostu drogowego na potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice w miejscowości Wilkowice”, „Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów (4116S) i ul. Lipowska (4446S)” oraz „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie” złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
3428/334/III/2009 wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Śląskiego na zawarcie umowy na wykonanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
3429/334/III/2009 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego powierzonego wojewódzkim jednostkom edukacyjnym
3430/334/III/2009 podpisania dokumentu o nazwie „Umowa ugody” przedstawionego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącego umowy dotacji nr 398/2009/6/GW/ups/D z dnia 9 paĽdziernika 2009 r.
3431/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, umową nr 2149/ZD/2006 z dnia 27.11.2006 roku.
3432/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, umową nr 666/ZD/2005 z dnia 21.06.2005 roku.
3433/334/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
3434/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Psychiatrycznemu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Międzybrodziu Bialskim, umową nr 1431/ZD/2006 z dnia 15.09.2006 roku.
3435/334/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Psychiatrycznemu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Międzybrodziu Bialskim, umową nr 451/ZD/2006 z dnia 03.04.2006 roku.
3436/334/III/2009 zawarcia aneksu nr 1/2009 do umowy dotacji nr „Regulacja cieku Niedobczyckiego w km 2+109-2+635 w miejscowości Radlin, pow. Wodzisławski Województwo Śląskie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3437/334/III/2009 zawarcia aneksu nr 1/2009 do umowy dotacji nr 85/3329/UIR.MK/2009 z dnia 9 paĽdziernika 2009 r. z Gmin Radliną
3438/334/III/2009 powołania Pani Ewy Wojtachy na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
3439/334/III/2009 powołania Pani Ewy Moroń na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
3440/334/III/2009 powołania Pana Leszka Jodlińskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
3441/334/III/2009 powołania Pana Janusza Gawrona na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
3442/334/III/2009 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
3443/334/III/2009 organizacji w dniu 13 stycznia 2010 r. uroczystości włączenia Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (SZT) do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - European Route of Industrial Heritage (ERIH).
3444/334/III/2009 likwidacji zużytych i zbędnych składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego
3445/334/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
3446/334/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
3447/334/III/2009 zawarcia aneksu nr 3 do umowy 187/ZD/2009 z dnia 29.01.2009 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
3448/334/III/2009 zawarcia z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy” w wysokości 1.001.768 zł.
3449/334/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Świerklany na lata 2009-2012”
3450/334/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Janów”
3451/334/III/2009 skierowania projektu Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014 do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi. Skierowania projektu Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014 do zaopiniowania przez Komisję Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Komisję Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego.
3452/334/III/2009 stanowiska Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie lokalizacji budowy radiolatarni DVOR/DME
3453/334/III/2009 Zaakceptowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2010 r.
3454/334/III/2009 zawarcia umowy z Polską Grupą Farmaceutyczną S. A. w Łodzi Oddział w Katowicach na zrealizowanie zamówienia na leki
3455/334/III/2009 zawarcia umowy z F.H.U EURO-MEDICAL MACIEJ ŚWIDA na zrealizowanie zamówienia na aparaturę medyczną - respirator
3457/334/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem im. S. Leszczyńskiego w Katowicach
3458/334/III/2009 zawarcia porozumienia z Miastem Katowice dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
3459/334/III/2009 podpisania Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3460/334/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r., w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713