Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:29:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 332 z dnia 15 grudnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
3287/332/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Istebna
3288/332/III/2009 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2009” – aktualizacja grudzień 2009 r. w zakresie dla Miasta Gliwice
3289/332/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 umowy nr FE/II/701202/1/1/09 z dnia 6 maja 2009 r. zawartej z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie w roku 2009 środkami dotacji celowej z budżetu państwa inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
3290/332/III/2009 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2009” – aktualizacja grudzień 2009 r. w zakresie dla Miasta Zabrze
3291/332/III/2009 wydania opinii
3292/332/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach na zadnie pn. „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” oraz zawarcie aneksu.
3293/332/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, na realizację zadania pn. „Remont magazynu” oraz zawarcia aneksu.
3294/332/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
3295/332/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, umową nr 1862/ZD/2006 z dnia 03.11.2006 roku.
3296/332/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, umową nr 1495/ZD/2006 z dnia 26.09.2006 roku.
3297/332/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 1523/ZD/2006 z dnia 28.09.2006 roku.
3298/332/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 419/ZD/2006 z dnia 23.03.2006 roku.
3299/332/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu, umową nr 618/ZD/2006 z dnia 04.05.2006 roku.
3300/332/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, umową nr 1044/ZD/2005 z dnia 08.08.2005 roku.
3301/332/III/2009 umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, umową nr 1068/ZD/2005 z dnia 17.08.2005 roku.
3302/332/III/2009 podpisania Aneksu Nr 4 do umowy NR 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IN PLUS” w Katowicach
3303/332/III/2009 wykonania uchwały Nr III/43/16/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.10.2009r. w sprawie likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
3304/332/III/2009 zawarcia aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 1084/ZD/2009
3305/332/III/2009 w sprawie zasad udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, przyjętych uchwałą nr 1254/272/III/2009 z 26.05.2009 roku
3306/332/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
3307/332/III/2009 wydania opinii
3308/332/III/2009 wydania opinii
3309/332/III/2009 dokonania zmian w uchwale nr 2912/322/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Łękawica
3310/332/III/2009 dokonania zmian w uchwale nr 2913/322/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Istebna
3311/332/III/2009 dokonania zmian w uchwale nr 2914/322/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Świnna
3312/332/III/2009 dokonania zmian w uchwale nr 2915/322/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Miasta Wisła
3313/332/III/2009 dokonania zmian w uchwale nr 2916/322/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Czernichów
3314/332/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1167/KT/2009 z Gminą Pilchowice
3315/332/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Bobrowniki
3316/332/III/2009 wyrażenia zgody na wykonanie okablowania specjalistycznego budynku administracyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
3317/332/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Popów
3318/332/III/2009 szczegółowego trybu postępowania dla zadań objętych programem zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych w 2010 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
3319/332/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 94/KT/2009 z Gminą Pilchowice
3320/332/III/2009 zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia nr 13/KT/2006 z Gminą Myszków
3321/332/III/2009 zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia nr 51/KT/2007 z Miastem Żywiec
3322/332/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Brenna
3323/332/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Rabce-Zdroju
3324/332/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładem Pulmonologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, na czas oznaczony do dnia 31 paĽdziernika 2010 roku, której przedmiotem jest część nieruchomości budynkowej położonej w Tarnowskich Górach
3325/332/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładem Pulmonologii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach na czas oznaczony 3 lat, której przedmiotem jest nieruchomość zabudowana położona w Tarnowskich Górach
3326/332/III/2009 zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach Aneksu nr 1 do umowy nr 3548/KL/2009 z dnia 22 paĽdziernika 2009 r. w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
3327/332/III/2009 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na zagranicznych targach turystycznych w 2010 r.
3328/332/III/2009 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
3329/332/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku trwałego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
3330/332/III/2009 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
3331/332/III/2009 przekazania składników majątkowych Województwa Śląskiego we władaniu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
3332/332/III/2009 wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, Priorytetu III – Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3333/332/III/2009 zawarcia umowy kredytowej przez Województwo Śląskie.
3334/332/III/2009 zmiany Uchwały nr 741/256/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.04.2009 roku z póĽn. zmianami w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 04.01.00-051/08 z działania 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3335/332/III/2009 zmiany uchwały nr 1024/264/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych w ramach naboru 02.02.00-001/07, Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL 2007-2013.
3336/332/III/2009 dokonania zmiana uchwały nr 1551/281/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku, w sprawie przyjęcia list rankingowych projektów uwzględniających podział na małe (tj. poniżej 50 tys. mieszkańców - w tym powiaty ziemskie) i duże gminy (tj. powyżej 50 tys. mieszkańców - w tym powiaty ziemskie), w ramach konkursu dla Działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3337/332/III/2009 zmiany uchwały nr 1621/281/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku z póĽn. zmianami w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz o przyjęciu list rezerwowych uwzględniających podział na małe i duże gminy, w ramach naboru nr.09.03.00-062/08 dla działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3338/332/III/2009 zmiany uchwały nr 101/230/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2009 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 3214/223/III/2008 w sprawie wyboru/warunkowego wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Działania 9.2. „Infrastruktura lecznictwa otwartego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3339/332/III/2009 zmiany uchwały nr 2123/295/III/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
3340/332/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach drugiej rundy konkursowej konkursu otwartego nr 2/POKL/9.3/2009 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”, Priorytetu IX „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3341/332/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej i przyznania dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim.
3342/332/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.2/2009 dla Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
3343/332/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej i przyznania dofinansowania projektom z Listy wniosków spełniających minimum punktowe, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.4/2009 dla Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
3344/332/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Kiwior – Referentowi w Wydziale Księgowości
3345/332/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3346/332/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3347/332/III/2009 zmiany uchwały nr 2841/320/III/2009 z dnia 6.11.2009 roku, zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3895/ZD/2009 z dnia 12.11.2009 roku
3348/332/III/2009 przyjęcia zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 3206/330/III/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713