Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:13:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 331 z dnia 10 grudnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
3255/331/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
3256/331/III/2009 przyjęcia zmiany Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego oraz konkursu ofert realizacji zadań z zakresu polityki społecznej przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
3257/331/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Zbigniewa Cierniaka na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
3258/331/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 r.
3259/331/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011-2013 na wynajem pomieszczeń biurowych w Katowicach przy ul. Lompy 14, Wita Stwosza 7 i Reymonta 24.
3260/331/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
3261/331/III/2009 w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej i przyznania dofinansowania w ramach 5 rundy konkursu nr 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim
3262/331/III/2009 zmiany uchwały Nr 2880/215/III/2008 z dnia 02.12.2008 roku w sprawie zawarcia z Gminą Brenna Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 14/GK/2006 z dnia 23.03.2006r. w sprawie odszkodowania przysługującego właścicielowi za działki gruntu przechodzące z mocy prawa na własność gminy oraz zobowiązań Gminy Brenna dotyczących nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Gminie Brenna, obręb Górki Wielkie.
3263/331/III/2009 zatwierdzenia Korekty Rocznego Planu Finansowego na 2009 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
3264/331/III/2009 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2009 (Korekta grudzień 2009 r.)Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
3265/331/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy 187/ZD/2009 z dnia 29.01.2009 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
3266/331/III/2009 zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr 188/ZD/2009 z dnia 29.01.2009 roku z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
3267/331/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
3268/331/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
3269/331/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr 3664/ZD/2009 z dnia 02.11.2009 roku ze Specjalistycznym Zespołem Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
3270/331/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
3271/331/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
3272/331/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Dziecięcym Ośrodkiem Leczniczo – Rehabilitacyjnym “Bucze” w Górkach Wielkich
3273/331/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach
3274/331/III/2009 podjęcia decyzji o wszczęciu procedury poinformowania społeczeństwa o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych (zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaĽnikiem hałasu LDWN i LN”, oraz o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowym zakresie.
3275/331/III/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w roku 2008
3276/331/III/2009 woli podpisania umowy dotacji dla zadania pod nazwą: „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków półnaturalnych ekosystemów otwartych w województwie śląskim”
3277/331/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Rydułtowy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016”.
3278/331/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Żywiec
3279/331/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Toszek
3280/331/III/2009 zawarcia aneksów do umów w sprawie dofinansowania w 2010 roku kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej Województwa Śląskiego
3281/331/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
3282/331/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
3283/331/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3284/331/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3285/331/III/2009 zmiany uchwały nr 531/248/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2009 roku z póĽn. zmianami w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
3286/331/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713