Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:07:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 330 z dnia 8 grudnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
3206/330/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
3207/330/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/41/19/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych.
3208/330/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2011, w wysokości 2 085 000 zł na składkę dodatkową dla Śląskiej Organizacji Turystycznej.
3209/330/III/2009 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
3210/330/III/2009 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
3211/330/III/2009 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego na 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
3212/330/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 137/2009/1GW/rr/D z dnia 21 maja 2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3213/330/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3214/330/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3215/330/III/2009 zatwierdzenia planu kontroli na 2010 rok.
3216/330/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.2/2009 dla Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3217/330/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3218/330/III/2009 przyjęcia zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
3219/330/III/2009 zmiany uchwały nr 478/246/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Północnego pn. „Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na Terenie Gminy Koziegłowy”, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3220/330/III/2009 zawarcia Aneksu Nr 4/2009 do Porozumienia Nr 1/KT/2008 z dnia 09.01.2008 r. w sprawie budownictwa zamiennego i odtworzeniowego oraz nabywania do zasobu nieruchomości położonych w pasie Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Miasta Gliwice.
3221/330/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2/2009 do Porozumienia nr 112/KT/2009 z dnia 5.06.2009 r. z Miastem Gliwice o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
3222/330/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 148/KT/2009 z Gminą Kobiór
3223/330/III/2009 zmian w Planie rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.10 – korekta paĽdziernik
3224/330/III/2009 wydania opinii
3225/330/III/2009 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należności pieniężnej wynikającej z kary nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
3226/330/III/2009 zawarcia porozumienia z Miastem na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój dotyczącego nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
3227/330/III/2009 wydania opinii
3228/330/III/2009 sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 166
3229/330/III/2009 wyrażenia zgody na wynajęcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu wolnej powierzchni na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej
3230/330/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu obiektu budowlanego – magazynu aptecznego.
3231/330/III/2009 przyjęcia „Kierunków Restrukturyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Organem Założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009-2013”
3232/330/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
3233/330/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu
3234/330/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Specjalistycznym Zespołem Chorób Płuc i GruĽlicy w Bytrej
3235/330/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
3236/330/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
3237/330/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju
3238/330/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
3239/330/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
3240/330/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
3241/330/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
3242/330/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
3243/330/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Mariuszowi Nowakowi, dyrektorowi Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
3244/330/III/2009 podpisania Aneksu Nr 3 do umowy Nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska
3245/330/III/2009 podpisania Aneksu Nr 4 do umowy Nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska
3246/330/III/2009 zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
3247/330/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
3248/330/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
3249/330/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
3250/330/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
3251/330/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
3252/330/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
3253/330/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
3254/330/III/2009 zawarcia z Panią Aliną Okrzeją umowy zlecenie w zakresie sprawdzania i zatwierdzania kosztorysów powykonawczych związanej z realizowaniem umów zawartych w ramach otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713