Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:21:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 328 z dnia 7 grudnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
3106/328/III/2009 zmiany uchwały nr 758/256/III/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego, zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach.
3164/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
3165/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
3166/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich
3167/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju
3168/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
3169/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
3170/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
3171/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
3172/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
3173/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
3174/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej
3175/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
3176/328/III/2009 wyboru biegłego rewidenta w celu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
3177/328/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w okresie od 20.01.2010 roku do 30.11.2010 roku.
3178/328/III/2009 przyznania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zawodników w 2008 roku.
3179/328/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu
3180/328/III/2009 przystąpienia do współorganizacji kampanii społeczno-edukacyjnej „Prowadzę – jestem trzeĽwy”
3181/328/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej dla Obwodu Czerniowieckiego (Ukraina) w związku z epidemią grypy, poprzez zakup leków i aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Czerniowieckiego Obwodowego Szpitala Klinicznego w Czerniowcach.
3182/328/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
3183/328/III/2009 zawarcia aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 2597/ZD/2009 z dnia 12.08.2009 roku
3184/328/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy na realizację zadania pod nazwą: Konferencja naukowa „21st Wilhelm Bernhard Nuclear Workshop” pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem z siedzibą w Gliwicach.
3185/328/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksów nr 3 do umów dotacji nr 986/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. oraz 996/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., Aneksu nr 5 do umowy dotacji nr 975/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. zawartych z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
3186/328/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju.
3187/328/III/2009 zmiany uchwały nr 2790/319/III/2009 z dnia 05.11.2009 roku, zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3841/ZD/2009 z dnia 12.11.2009 roku
3188/328/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marioli Kowalczyk – inspektorowi w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
3189/328/III/2009 wyrażenia zgody na wynajęcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu pomieszczenia na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia – szkoleń edukacyjnych dla pacjentów chorych na cukrzycę
3190/328/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony lat 3, przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku umowy dzierżawy nieruchomości, w drodze bezprzetargowej na rzecz spółki „RUCH”, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej
3191/328/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Jopkiewiczowi – pełniącemu funkcję Kierownika Kontraktu - legitymującemu się dowodem osobistym ..., działającemu w imieniu firmy HOCHTIEF Polska Sp. z o. o., 01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14, reprezentującej Konsorcjum Firm wykonawcy całego zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” na mocy zawartej z Województwem Śląskim umowy nr 2374/IW/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
3192/328/III/2009 Przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
3193/328/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 3.3 Systemy informacji turystycznej w ramach Priorytetu III Turystyka.
3194/328/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej i przyznania dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr 2/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
3195/328/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy dotacji na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr ŚL/POKL/KR/2009/1 z dnia 18 lutego 2009 r.
3196/328/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej i przyznania dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/9.4/2009 dla Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
3197/328/III/2009 przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008”.
3198/328/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
3199/328/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aplikowania Województwa Śląskiego o środki na realizację projektu pn. „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” i upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2011-2012 na jego realizację
3200/328/III/2009 realizacji przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach projektu pn. „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”
3201/328/III/2009 odwołania dyrektora Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
3202/328/III/2009 ustanowienia likwidatora Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
3203/328/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Romańskiemu Dyrektorowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713