Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:38:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 327 z dnia 1 grudnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
3098/327/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu
3147/327/III/2009 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na zagranicznych targach inwestycyjnych w 2010 roku
3148/327/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
3149/327/III/2009 przyjęcia zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, poprzez likwidację Oddziału dla Przewlekle Chorych i Oddziału Chorób Metabolicznych oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego.
3150/327/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „ Kubalonka” w Istebnej
3151/327/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Chełm Śląski”.
3152/327/III/2009 powołania Komisji stypendialnej w dziedzinie kultury
3153/327/III/2009 likwidacji mienia Województwa Śląskiego będącego we władaniu Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
3154/327/III/2009 zbycia w trybie bezprzetargowym samochodu służbowego we władaniu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej
3155/327/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
3156/327/III/2009 zmiany uchwały nr 1800/285/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3157/327/III/2009 listy ekspertów Komisji Oceny Projektów, powoływanych w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach poddziałań 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa oraz 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3158/327/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2500/311/III/2009 z dnia 1 paĽdziernika 2009 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej i przyznania dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2009 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
3159/327/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Pilchowice
3160/327/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Pawłowice
3161/327/III/2009 zawarcia porozumienia z Miastem na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój dotyczącego nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
3162/327/III/2009 zmiany Uchwały nr 1440/279/III/2009 z dnia 16.06.2009 r. oraz rozwiązania Umowy nr 2322/IW/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Kalety
3163/327/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713