Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:10:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 326 z dnia 27 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
3092/326/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej .
3093/326/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 536/ZD/2009 z dnia 25.03.2009 roku z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
3094/326/III/2009 zmiany uchwały nr 805/157/III/2008 z dnia 24.04.2008 r.
3095/326/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3310/ZD/2009 z dnia 19.10.2009 roku
3096/326/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
3097/326/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
3099/326/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
3100/326/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 49/KT/2008 z Gminą Pawłowice
3101/326/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy na realizację zadania pod nazwą: „Kampania społeczna- RyzyKOchania- Wybierz jazdę bez ryzyka, bez HIV” zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie.
3102/326/III/2009 zawarcia umowy dotacji z SP ZOZ Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach
3103/326/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 oraz Aneksów nr 2 do umów dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
3104/326/III/2009 skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego projektu uchwały dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zaprzestania rekrutacji na pierwszy rok oraz likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia
3105/326/III/2009 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” oraz zawarcia aneksu.
3107/326/III/2009 wyrażenia zgody na zmianę Decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
3108/326/III/2009 wyrażenia zgody na zmianę Decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
3109/326/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Lubomia
3110/326/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Psary
3111/326/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Lipowa
3112/326/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Gilowice
3113/326/III/2009 przystąpienia do wykonania pomiaru ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2010 roku w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz
3114/326/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2010 i 2011 na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2010 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz”.
3115/326/III/2009 wydania opinii
3116/326/III/2009 wydania opinii
3117/326/III/2009 zawarcia Aneksu nr 7/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej z Miastem Zabrze
3118/326/III/2009 dokonania zmian w uchwale nr 3010/324/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.11.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Miasta Wisła
3119/326/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 140/KT/2009 z Gminą Jeleśnia
3120/326/III/2009 zmian w Planie rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.10 – korekta paĽdziernik
3121/326/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Weronice Skawiańczyk – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
3122/326/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Brodzie (Broda) - Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
3123/326/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasadzie-Chorab – Dyrektorowi Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
3124/326/III/2009 powołania członków Komisji Oceny Projektów przy Instytucji Pośredniczącej w ramach działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
3125/326/III/2009 wyrażenia zgody na przystąpienie Instytucji Pośredniczącej do sieci współpracy, której efektem będzie wymiana doświadczeń i działania związane z podniesieniem poziomu wdrażania PO KL poprzez podpisanie stosownych deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Liderów grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, finansowanego z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3126/326/III/2009 wyrażenia zgody na przystąpienie Instytucji Pośredniczącej do sieci współpracy, których efektem będzie wymiana doświadczeń i działania związane z podniesieniem poziomu wdrażania PO KL poprzez podpisanie stosownych deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz udzielenia pełnomocnictw dla Liderów grantów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3127/326/III/2009 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
3128/326/III/2009 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu i przyjęcie treści ogłoszenia.
3129/326/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3130/326/III/2009 organizacji spotkania z przedstawicielami agencji JCOAL z Japonii w Województwie Śląskim w dniu 3 grudnia 2009 r.
3131/326/III/2009 zawarcia z Rzymskokatolicką Parafią p.w. św. Doroty w Przyrowie Aneksu Nr 3 do umowy nr 2191/KL/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Osuszenie ścian, wymiana elementów więĽby, wymiana pokrycia dachowego, odeskowania ścian osłonowych nawy i wieży, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji w kościele filialnym p.w. Św Mikołaja w Przyrowie, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
3132/326/III/2009 zawarcia z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Ducha Świętego w Gliwicach Ostropie Aneksu Nr 3 do umowy nr 2034/KL/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Remont generalny z konserwacją konstrukcji w drewnianym kościele p.w. św. Jerzego w Gliwicach Ostropie, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
3133/326/III/2009 zmiany uchwały nr 120/231/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury – etap I”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego nr PRSPn-04.01-30/08 w ramach Priorytetu IV Kultura, działanie 4.1. Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3134/326/III/2009 zawarcia z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
3135/326/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Lisów
3136/326/III/2009 powołania Pana Adama Radosza na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
3137/326/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2497/311/III/2009 z dnia 1 paĽdziernika 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2060/293/III/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r. dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3138/326/III/2009 zmiany uchwały nr 1802/285/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ–06.02.02-47/08), Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3139/326/III/2009 zmiany uchwały nr 2828/320/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 922/262/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa mostu drogowego na potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice w miejscowości Wilkowice”, „Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów (4116S) i ul. Lipowska (4446S)” oraz „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie” złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
3140/326/III/2009 zmiany uchwały nr 1080/267/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie dokonania przez Zarząd podwyższenia poziomu dofinansowania dla projektów (które otrzymały obniżone dofinansowanie do kwoty pierwotnie wnioskowanej przez Beneficjenta), w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3141/326/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2498/311/III/2009 z dnia 1 paĽdziernika 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2062/293/III/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r. dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.2 „MŚP”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3142/326/III/2009 w sprawie aktualizacji „Książki Procedur” przyjętej uchwałą Zarządu 2165/197/III/2008 z dnia 18.09.2008r r. dla działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
3143/326/III/2009 przystąpienia do zawarcia umowy z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz spółka Akcyjna Holding na dostawę 8 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych.
3144/326/III/2009 odwołania i powołania w nowym składzie Rady Programowej Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
3145/326/III/2009 zmiany składu Rady Programowej Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
3146/326/III/2009 zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713