Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:52:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 324 z dnia 19 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
2980/324/III/2009 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
2981/324/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2982/324/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2983/324/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2984/324/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2985/324/III/2009 przyjęcia wzoru umowy zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a osobą otrzymującą stypendium
2986/324/III/2009 zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009
2987/324/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 620/ZD/2009 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2988/324/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1227/ZD/2009 z dnia 19.05.2009 roku
2989/324/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1084/ZD/2009 z dnia 07.05.2009 roku
2990/324/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3663/ZD/2009 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
2991/324/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Markowi Moszczakowi, dyrektorowi Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim.
2992/324/III/2009 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Zbigniewowi Eysymonttowi, dyrektorowi Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
2993/324/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Tomaszowi Zejerowi, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
2994/324/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Markowi Jeremiczowi, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
2995/324/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Krystianowi Oleszczykowi, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach .
2996/324/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2997/324/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 12, a Województwem Śląskim w sprawie organizacji w terminie 18.11.2009-03.12.2009 r. misji inwestycyjnej do Indii i Tajlandii.
2998/324/III/2009 zawarcia porozumienia określającego zasady korzystania i posługiwania się znakiem CHOPIN 2010 z Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach - organizatorem wydarzeń upamiętniających Rok Chopinowski w województwie śląskim
2999/324/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Śląskim o wykonanie za odpłatnością prac polegających na rozporządzaniu informacją geologiczną zgromadzoną w wojewódzkim archiwum geologicznym
3000/324/III/2009 wyrażenia zgody na wynajęcie przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach pomieszczeń na czas oznaczony 2 lat, w drodze bezprzetargowej na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze zamówienia publicznego na świadczenie usług porządkowych dla Szpitala
3001/324/III/2009 wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Parkowej 4 w Wodzisławiu Śl. oraz rozbiórki budynku gospodarczego położonego przy ul. Mostowej 28 w Zawierciu
3002/324/III/2009 wyrażenia zgody na zakup dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach środków trwałych.
3003/324/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Dietla 4
3004/324/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce-Zdroju.
3005/324/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania pn. „Przebudowa magazynów Opery Śląskiej przy ul. Łagiewnickiej 11 w Bytomiu” oraz zawarcia aneksu.
3006/324/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 608/142/II/2004r z dnia 27.04.2004r. (zmienionej Uchwałą nr 1044/374/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.06.2006r.) w sprawie procedury nabywania na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego
3007/324/III/2009 zmiany Uchwały nr 607/142/II/2004 z dnia 27.04.2004r. (zmienionej Uchwałą nr 1692/189/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.09.2004 oraz Uchwałą nr 1043/374/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.06.2006r) dotyczącej powołania komisji stałej do spraw rokowań związanych z nabywaniem nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie , dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego
3008/324/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
3009/324/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2009 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim
3010/324/III/2009 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Miasta Wisła
3011/324/III/2009 wydania decyzji o dofinansowaniu projektu własnego „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – 5 sztuk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713