Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:32:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 323 z dnia 17 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
2949/323/III/2009 zmiany Uchwały nr 2662/316/III/2009 z dnia 22.10.2009 roku,
2950/323/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3158/ZD/2009 z dnia 09.10.2009r. zawartej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2951/323/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2774/ZD/2009 z 03.09.2009 roku
2952/323/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1842/ZD/2009 z 30.06.2009 roku
2953/323/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 2774/ZD/2009 z 03.09.2009 roku
2954/323/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 744/ZD/2009 z dnia 10.04.2009 roku z przeznaczeniem dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
2955/323/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju, poprzez likwidację Pracowni Densytometrii.
2956/323/III/2009 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2009” – aktualizacja paĽdziernik 2009 r. w zakresie dla Miasta Gliwice
2957/323/III/2009 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2009” – aktualizacja paĽdziernik 2009 r. w zakresie dla Miasta Zabrze
2958/323/III/2009 zmiany Uchwały nr 1082/267/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia od Gminy Krzyżanowice darowizny nieruchomości niezbędnych dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 936 w miejscowości Krzyżanowice.
2959/323/III/2009 wydania opinii
2960/323/III/2009 wydania opinii
2961/323/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Korczaka 27
2962/323/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu umowy dzierżawy budynku prosektorium na czas oznaczony 3 lat, z przeznaczeniem na świadczenie niezbędnych dla działalności zakładu usług o charakterze pomocniczym – prowadzenie usług prosektoryjnych
2963/323/III/2009 uchylenia Uchwały nr 2332/304/III/2009 z dnia 14 września 2009 roku
2964/323/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Gliwice”
2965/323/III/2009 zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wilkowice na lata 2009-2012”
2966/323/III/2009 Powołania dwóch członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
2967/323/III/2009 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Knurowie
2968/323/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2463/309/III/2009 z dnia 28.09.2009 r. w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosków, złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru nr 08.01.00-067/09 dla Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2969/323/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które po pozytywnym przejściu procedury odwoławczej podlegały ponownej ocenie merytorycznej w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2009 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2970/323/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.2/2009 dla Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
2971/323/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które po pozytywnym przejściu procedury odwoławczej podlegały ponownej ocenie merytorycznej w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2009 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2972/323/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 639/252/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2008 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” PO KL, z póĽniejszymi zmianami.
2973/323/III/2009 przyjęcia zaktualizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 do akceptacji Komisji Europejskiej
2974/323/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów pn.: „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Hażlach”, „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Strumień”, „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brenna” oraz „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Zebrzydowice”, złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2975/323/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiety Modzelewskiej-Wąchal – radcy prawnemu w Kancelarii Radcy Prawnego „Centrum Prawa Konkurencji” Elżbieta Modzelewska-Wąchal
2976/323/III/2009 wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2977/323/III/2009 wyboru do dofinansowania projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2978/323/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2979/323/III/2009 zmiany uchwały nr 1389/276/III/2009 w sprawie wydania opinii


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713