Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:28:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 321 z dnia 10 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
2582/321/III/2009 wyrażenia zgody na zakup dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach środków trwałych.
2853/321/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1103/ZD/2009 z dnia 8.05.2009 roku
2854/321/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Michałowi Ekkertowi, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
2855/321/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Ryszardowi Bosowskiemu, dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gliwicach.
2856/321/III/2009 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Ryszardowi Batyckiemu dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2857/321/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Tadeuszowi Urbanowi, dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
2858/321/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Pani Henryce Drużyńskiej-Skarbek, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.
2859/321/III/2009 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Henrykowi Kromołowskiemu, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
2860/321/III/2009 powołania komisji stypendialnej, do której zadań należy opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego w latach 2009-2010
2861/321/III/2009 Zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2009 oraz zawarcia aneksów Nr 1 do umów dotacji dla zadań realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
2862/321/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 92/KT/2008 z Powiatem Myszkowskim
2863/321/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 112/KT/2008 z Gminą Krzyżanowice
2864/321/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 94/KT/2009 z Gminą Pilchowice
2865/321/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia z Gminą Nędza
2866/321/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany nazwy Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju.
2867/321/III/2009 zasad wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla dyrektorów samorządowych wojewódzkich osób prawnych.
2868/321/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
2869/321/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach 4 rundy konkursu nr 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
2870/321/III/2009 zmiany uchwały własnej Nr 1355/276/III/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Teatru Rozrywki w Chorzowie
2871/321/III/2009 zawarcia aneksu do umowy nr 3606/GP/2009 z dn. 16 paĽdziernika 2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych
2872/321/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kwiecień - Głównemu Specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2873/321/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr 07.02.00-075/09 dla Działania 7.2. Transport publiczny Priorytetu VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2874/321/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Działania 7.2. Transport publiczny Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2875/321/III/2009 zmiany decyzji nr UDA-RPSL.10.02.00-00-005/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2009 dla Działania 10.2 „Działania informacyjne i promocyjne” realizowanego w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia RPO WSL.
2876/321/III/2009 podpisania deklaracji (Memorandum of Understanding) pomiędzy Województwem Śląskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnymw kwestii zamiaru ustanowienia funduszu powierniczego w ramach inicjatywy JESSICA
2877/321/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2878/321/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713