Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:59:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 320 z dnia 6 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
2809/320/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2810/320/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2009 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2811/320/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2812/320/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego (w sprawie zmiany w planie finansowym na 2009 rok zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.)
2813/320/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2814/320/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2815/320/III/2009 wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach poprzez zamianę na inną nieruchomość
2816/320/III/2009 dotycząca uchylenia Uchwały Nr 968/164/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2008 r., w sprawie powołania Rady Konsultacyjno – Koordynacyjnej Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
2817/320/III/2009 podwyższenia kapitału zakładowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie i objęcia przez Województwo Śląskie akcji nowej emisji.
2818/320/III/2009 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Województwa Śląskiego należności pieniężnej wynikającej z kar umownych
2819/320/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/8.2.1/2009 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
2820/320/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2009 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2821/320/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2009 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
2822/320/III/2009 wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu SCP-03.02.01-009/09 dla Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura zaplecza okołoturystycznego/ przedsiębiorstwa, Działania 3.2. Infrastruktura zaplecza okołoturystycznego, Priorytetu III „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2823/320/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2009 r. nr 1946/289/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2009 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2824/320/III/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1757/94/III/2007 Zarządu Wojewódzkiego z dnia 25 września 2007 r., dotyczącej zatwierdzenia składu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Województwa Śląskiego
2825/320/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2009 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2826/320/III/2009 wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Gospodarcza Brama Śląska – etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej”, Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
2827/320/III/2009 zmiany uchwały nr 2495/311/III/2009 w zakresie aktualizacji pakietu aplikacyjnego dla Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2828/320/III/2009 zmiany uchwały nr 922/262/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa mostu drogowego na potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice w miejscowości Wilkowice”, „Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów (4116S) i ul. Lipowska (4446S)” oraz „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie” złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2829/320/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/37/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009 .
2830/320/III/2009 wyceny zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kobiórze oraz w Tychach
2831/320/III/2009 wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Zarząd Województwa Śląskiego w pracach Komitetu Sterującego „Programu dla Odry – 2006”
2832/320/III/2009 Przyjęcie projektu zmiany uchwały nr II/46/4/2006 z dnia 27 marca 2006r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
2833/320/III/2009 przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego projektów uchwał zmieniających uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego podjęte w sprawie wyznaczenia Aglomeracji : Ciasna, Sieraków Śląski, Bielsko-Biała Wapienica, Bielsko-Biała Komorowice, Świerklaniec, Katowice, Boronów, Rydułtowy
2834/320/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009, przedstawionego przez Gminę Zabrze, na realizację projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji.
2835/320/III/2009 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję drogową pn. „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w miejscowości Pewel Mała”.
2836/320/III/2009 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję drogową pn. „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w miejscowości Pewel Mała”.
2837/320/III/2009 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję drogową pn. „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w miejscowości Pewel Mała”.
2838/320/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Racibórz
2839/320/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Czernichów
2840/320/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Imielin
2841/320/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
2842/320/III/2009 zmiany uchwały nr 1702/283/III/2009 z dnia 2.07.2009 roku, zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2505/ZD/2009 z dnia 6.08.2009 roku
2843/320/III/2009 zmiany uchwały nr 891/261/III/2009 z dnia 23.04.2009 roku, zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1109/ZD/2009 z dnia 07.05.2009 roku
2844/320/III/2009 zmiany uchwały nr 891/261/III/2009 z dnia 23.04.2009 r., zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1112/ZD/2009 z dnia 07.05.2009 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
2845/320/III/2009 zmiany uchwały nr 2222/298/III/2009 z dnia 26.08.2009 roku, zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2946/ZD/2009 z 21.09.2009 roku
2846/320/III/2009 zmiany Uchwały nr 846/158/III/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim.
2847/320/III/2009 zmiany uchwały nr 720/256/III/2009 z dnia 07.04.2009 r, i rozwiązania umowy dotacji nr 994/ZD/2009 z dnia 28.04.2009 r. wraz z aneksem nr 1 ze Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2848/320/III/2009 zmiany uchwały nr 720/256//III/2009 z dnia 07.04.2009 r., zawarcia aneksów nr 2 do umów dotacji nr 977/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r, 978/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 979/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 981/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 983/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 986/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 987/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 988/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 990/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 992/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 993/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r.,996/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., aneksu nr 3 do umowy dotacji 985/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. oraz aneksu nr 4 do umowy dotacji nr 975/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. zawartych z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
2849/320/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2850/320/III/2009 uchylenia Uchwały nr 2543/312/III/2009 z dnia 9.10.2009 roku, rozwiązania umowy dotacji nr 3350/ZD/2009 z dnia 20.10.2009 roku zawartej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2851/320/III/2009 zmiany uchwały nr 970/263/III/2009 z dnia 30.04.2009 r. oraz zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1238/ZD/2009 z dnia 19.05.2009 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713