Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:51:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 319 z dnia 5 listopada 2009

Nr uchwałyW sprawie
2752/319/III/2009 wydania opinii
2753/319/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Rabce-Zdroju
2754/319/III/2009 zawarcia z Filharmonią Śląską w Katowicach Aneksu nr 1 do umowy nr 468/KL/2009 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
2755/319/III/2009 zawarcia z Rzymskokatolicką Parafią p.w. św. Doroty w Przyrowie Aneksu Nr 2 do umowy nr 2191/KL/2009 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Osuszenie ścian, wymiana elementów więĽby, wymiana pokrycia dachowego, odeskowania ścian osłonowych nawy i wieży, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji w kościele filialnym p.w. Św Mikołaja w Przyrowie, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2756/319/III/2009 Umorzenia należności za lata 2004-2005 wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2757/319/III/2009 wydania opinii
2758/319/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Wodzisław Śląski w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej, przeznaczonej na refundację części kosztów wykonania w 2009 r. bieżącej konserwacji cieku Jedłownickiego
2759/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy 1920/KT/2009 z Gminą Kłobuck
2760/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 124/KT/2009 z Gminą Kłobuck
2761/319/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia nr 93/KT/2007 z Miastem Jastrzębie Zdrój
2762/319/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Miasta Orzesze”
2763/319/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Będzińskiego na lata 2004-2015”.
2764/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 84/KT/2008 z Gminą Lelów
2765/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 103/KT/2009 z Powiatem Pszczyńskim
2766/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 90/KT/2009 z Miastem Szczyrk
2767/319/III/2009 wydania opinii
2768/319/III/2009 wydania opinii
2769/319/III/2009 wydania opinii
2770/319/III/2009 wydania opinii
2771/319/III/2009 zmiany uchwały nr 720/256//III/2009 z dnia 07.04.2009 r., zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 997/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. zawartej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
2772/319/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2773/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 916/ZD/2009 z dnia 24.04.2009 roku
2774/319/III/2009 zmiany uchwały Nr 1275/273/III/2009 z dnia 28 maja 2009r.
2775/319/III/2009 zmiany uchwały nr 718/256/III/2009 z dnia 7.04.2009 roku, zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 849/ZD/2009 z 20.04.2009 roku
2776/319/III/2009 w sprawie przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
2777/319/III/2009 zmiany uchwały nr 1705/283/III/2009 z dnia 02.07.2009 roku, zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1958/ZD/2009 z dnia 09.07.2009 roku
2778/319/III/2009 zmiany uchwały nr 1873/288/III/2009 z dnia 23.07.2009 roku, zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2409/ZD/2009 z 4.08.2009 roku
2779/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2647/ZD/2009 z dnia 17.08.2009 roku
2780/319/III/2009 zmiany uchwały nr 2066/293/III/2009 z dnia 11.08.2009 r. oraz zawarcia Aneksów nr 1 do umów dotacji nr: 2879/ZD/2009 z dnia 08.09.2009 r. i 2880/ZD/2009 z dnia 08.09.2009 r. z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
2781/319/III/2009 wydania opinii
2782/319/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 3279/ZD/2009 z dnia 16.10.2009r. zawartej z Szpitalem Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
2783/319/III/2009 podpisania Aneksu Nr 2 do umowy Nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska
2784/319/III/2009 zawarcia umowy dotacji z SPZOZ Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach- Bystrej
2785/319/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
2786/319/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2787/319/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju
2788/319/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu poprzez likwidację Oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej.
2789/319/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
2790/319/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2791/319/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka”.
2792/319/III/2009 zawarcia z Wojewodą Śląskim Umowy NR PS/V/3011/169/39/09 dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na 2009 rok
2793/319/III/2009 zawarcia z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu Aneksu Nr 4 do umowy nr 2308/KL/2009 z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie realizacji zadania pn. Remont części elewacji prezbiterialnej kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2794/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 51/KT/2008 z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny
2795/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 51/KT/2007 z Miastem Żywiec
2796/319/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 97/KT/2009 z Powiatem Pszczyńskim
2797/319/III/2009 zatwierdzenia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.10.
2798/319/III/2009 przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
2799/319/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
2800/319/III/2009 zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr 188/ZD/2009 z dnia 29.01.2009 roku z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
2801/319/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy 187/ZD/2009 z dnia 29.01.2009 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
2802/319/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
2803/319/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku umowy dzierżawy pomieszczeń, na czas oznaczony do lat 3, w drodze bezprzetargowej na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania
2804/319/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2805/319/III/2009 rozstrzygnięcia III edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2009 roku.
2806/319/III/2009 zmiany uchwały nr 600/252/III/2009 i rozwiązania umowy dotacji nr 647/ZD/2009 z dnia 06.04.2009 r. ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku - Białej
2807/319/III/2009 w sprawie zawarcia ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku – Białej Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 536/ZD/2009 z dnia 25.03.2009 r.
2808/319/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku - Białej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713