Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:07:04

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 317 z dnia 27 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
2678/317/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Czopikowi – Sekretarzowi Województwa, Pani Irenie Sawickiej – Głównemu Specjaliście w Wydziale Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Panu Adrianowi WoĽniakowi – Głównemu Specjaliście w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2679/317/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2680/317/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Motłochowi - Dyrektorowi Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2681/317/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ilonie Mazur – Kierownikowi Referatu Kontroli PROW w Wydziale Terenów Wiejskich, Pani Lidii Widner – głównemu specjaliście w Wydziale Terenów Wiejskich, Pani Marioli Kowalczyk – podinspektorowi w Wydziale Terenów Wiejskich, Pani Marcie Łukasik – Łopatce - starszemu specjaliście w Wydziale Terenów Wiejskich, Pani Ewie Owczarek –Nowak – kierownikowi referatu gospodarki wodnej, organizacji i statystyki w Wydziale Terenów Wiejskich, Panu Krzysztofowi Stanowskiemu – podinspektorowi w Wydziale Terenów Wiejskich
2682/317/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. w Katowicach pełniącemu, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu”, funkcję Inwestora Zastępczego na mocy Umowy nr 602/OR/2005 z dnia 10. 06. 2005 r., (z póĽn. zm.) zawartej z Województwem Śląskim
2683/317/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
2684/317/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 91/FS/2009 w sprawie realizacji zadań instytucji wdrażającej związanych z rozliczeniem działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
2685/317/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 92/FS/2009 w sprawie realizacji zadań instytucji wdrażającej związanych z rozliczeniem działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
2686/317/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy Regionalnego Ośrodka EFS w Katowicach w latach 2009-2010.
2687/317/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bestwina”.
2688/317/III/2009 udzielenia zgody na kontynuację współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z jego odpowiednikami realizującymi ochronę przyrody, dóbr kultury i krajobrazu – Chraniena Kraina Oblasti w Czechach i w Słowacji
2689/317/III/2009 zmiany uchwały nr 1750/284/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4485S Bielsko-Wilamowice-Jawiszowice, ul. Bielska w Pisarzowicach”, oraz „Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskim i cieszyńskim”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2690/317/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 im.Prof.J.Gasińskiego w Tychach
2691/317/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
2692/317/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
2693/317/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2694/317/III/2009 zatwierdzenia zmian Statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – S.P.Z.O.Z.
2695/317/III/2009 zmiany uchwały nr 891/261/III/2009 z dnia 23.04.2009 r., zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1111/ZD/2009 z dnia 07.05.2009 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
2696/317/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
2697/317/III/2009 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
2698/317/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
2699/317/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lipca 2009 r. nr 1947/289/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.3/2009 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na terenach wiejskich”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2700/317/III/2009 zmiana uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2009 r. Nr 530/248/III/2009 z póĽniejszymi zmianami w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2701/317/III/2009 przystąpienia do wyceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3469/83.
2702/317/III/2009 zmiany Spółce Enion S.A. Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
2703/317/III/2009 użyczenia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Zygmunta Krasińskiego
2704/317/III/2009 sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Gliwicach.
2705/317/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 24/KT/2008 z Miastem Pszów
2706/317/III/2009 wyrażenia zgody na podpisanie oświadczenia o współfinansowaniu projektu przez inne instytucje partycypujące w kosztach dotyczącego realizacji projektu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – ETAP II”
2707/317/III/2009 wydania opinii
2708/317/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 umowy nr FE/II/701202/1/1/09 z dnia 6 maja 2009 r. zawartej z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie w roku 2009 środkami dotacji celowej z budżetu państwa inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
2709/317/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1156/IW/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zawartej ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie o dofinansowanie w roku 2009 inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
2710/317/III/2009 zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
2711/317/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania pn. „Odgruzowanie i zabezpieczenie podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu” oraz zawarcia aneksu.
2712/317/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia wokół boiska i budynku szkoły”, realizowanego przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
2713/317/III/2009 zawarcia z Instytucją Filmową „Silesia-Film” w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
2714/317/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2715/317/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2009 dla Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
2716/317/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2009 dla Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
2717/317/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, poprzez likwidację Oddziału dla Przewlekle Chorych i Oddziału Chorób Metabolicznych oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego.
2718/317/III/2009 zawarcia Aneksu do Umowy nr 2815/KT/2008 z Gminą i Miastem Czerwionka - Leszczyny
2719/317/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 127/KT/2008 z Gminą i Miastem Czerwionka - Leszczyny
2720/317/III/2009 zmiany zasad ustalania wysokości wynagradzania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 478/351/II/2006 z dnia 21 marca 2006 r ze zm.
2721/317/III/2009 powołania pełnomocnika do spraw połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713