Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:31:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 316 z dnia 22 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
2657/316/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Miasteczko Śląskie
2658/316/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Szczyrk
2659/316/III/2009 Przyjęcia wzoru umowy w zakresie wydatkowania i rozliczenia środków finansowych przekazywanych w ramach konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2009.
2660/316/III/2009 zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa poprzez scalenie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
2661/316/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 639/ZD/2008
2662/316/III/2009 uchylenia Uchwały nr 1706/283/III/2009 z dnia 2.07.2009 roku, rozwiązania umowy dotacji nr 2268/ZD/2009 z dnia 24.07.2009 roku zawartej ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
2663/316/III/2009 zmiany uchwały nr 687/253//III/2009 z dnia 26.03.2009 r., oraz rozwiązania umowy dotacji nr 745/ZD/2009 z dnia 10.04.2009 r. z Beskidzkim Zespołem Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu
2664/316/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 744/ZD/2009
2665/316/III/2009 zawarcia z Muzeum w Bielsku-Białej umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na remonty
2666/316/III/2009 zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
2667/316/III/2009 standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2009/2010
2668/316/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Żywiec
2669/316/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Częstochowa
2670/316/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Popów
2671/316/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Miasto Częstochowa w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej, przeznaczonej na pokrycie części kosztów poniesionych w 2009 r. przez województwo na realizację zadań: Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i międzywala kanału Kucelinka oraz Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta Częstochowa.
2672/316/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2673/316/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2674/316/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pani Ewy Wojtachy na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
2675/316/III/2009 zawarcia porozumień określających zasady korzystania i posługiwania się znakiem CHOPIN 2010 z organizatorami wydarzeń upamiętniających Rok Chopinowski w województwie śląskim
2676/316/III/2009 zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty zgłaszane do realizacji ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2677/316/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009, przedstawionego przez Gminę Zabrze, na realizację projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” oraz zawarcia umowy dotacji.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713