Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:10:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 315 z dnia 20 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
2621/315/III/2009 umorzenia należności Kolejowych Zakładów Maszyn ,,Kolzam” S.A. w wysokości 17 284,96 zł wraz z odsetkami na dzień umorzenia
2622/315/III/2009 zmiany Uchwały Nr 1757/94/III/2007 Zarządu Wojewódzkiego z dnia 25 września 2007 roku, dotyczącej zatwierdzenia składu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Województwa Śląskiego
2623/315/III/2009 zorganizowania konferencji wojewódzkiej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego pn. „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego”.
2624/315/III/2009 zatwierdzenia zaktualizowanej listy wniosków spełniających minimum punktowe wraz z przyznanymi po negocjacjach kwotami dofinansowania w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
2625/315/III/2009 wprowadzenia zmian do „Zasad realizacji projektu” złożonego przez Samorząd Województwa Śląskiego/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” o nr POKL.09.01.02-24-108/08
2626/315/III/2009 zawarcia Aneksów do Porozumień z dnia 24 września 2007 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia ) dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w sprawie dofinansowania Działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie i 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
2627/315/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2628/315/III/2009 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w składzie Rady Społecznej Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
2629/315/III/2009 przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2630/315/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2597/ZD/2009 z dnia 12.08.2009 roku
2631/315/III/2009 zmiany uchwały nr 1092/267/III/2009 z dnia 12.05.2009 roku, zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1366/ZD/2009 z dnia 28.05.2009 roku
2632/315/III/2009 zmiany uchwały nr 970/263/III/2009 z dnia 30.04.2009 r. oraz zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1237/ZD/2009 z dnia 19.05.2009 r. z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
2633/315/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
2634/315/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Specjalistycznym Zespołem Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2635/315/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej.
2636/315/III/2009 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
2637/315/III/2009 zawarcia aneksu nr 8 do Umowy nr 602/OR/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. dotyczącej pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”,
2638/315/III/2009 Zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2009 oraz zawarcia aneksów Nr 1 do umów dotacji dla zadań realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
2639/315/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia wokół budynku szkoły”, realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie
2640/315/III/2009 rezygnacji z wykonania napraw gwarancyjnych dotyczących wad i usterek stwierdzonych po zakończeniu realizacji „Posadzek poliuretanowych dla przestrzeni publicznej widowni wschodniej Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
2641/315/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2642/315/III/2009 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należności pieniężnej wynikającej z kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
2643/315/III/2009 uzgodnienia pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 8209 S ul. Paderewskiego w Zabrzu
2644/315/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 113/KT/2009 z Miastem Miasteczko Śląskie
2645/315/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Zduńczuk-Studnickiej – Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki, Pani Annie Bilskiej – Głównemu Specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Pani Annie Kwiecień – Głównemu Specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Panu Krzysztofowi Wyciślikowi – Głównemu Specjaliście w Wydziale Gospodarki, Pani Iwonie Kiwior – Podinspektorowi w Wydziale Księgowości
2646/315/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 151/KT/2009 z Gminą Chełm Śląski
2647/315/III/2009 zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na remont
2648/315/III/2009 zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
2649/315/III/2009 ustalenia liczby i wysokości nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w roku 2009
2650/315/III/2009 w sprawie powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców
2651/315/III/2009 powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury
2652/315/III/2009 powołania komisji nagrody artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego
2653/315/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Adama Radosza na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
2654/315/III/2009 wydania opinii
2655/315/III/2009 zmiany uchwały nr 1093/267/III/2009 z dnia 12.05.2009 roku zmiany uchwały nr 1704/283/III/2009 z dnia 2.07.2009 roku
2656/315/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 oraz Aneksu nr 2 do umów dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713