Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:58:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 314 z dnia 29 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
2605/314/III/2009 wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu SCP-03.01.01-005/09 dla Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa, Działania 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego, Priorytetu III „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2606/314/III/2009 udzielenia stałego upoważnienia pracownikom Wydziału Inwestycji do przygotowywania i podpisywania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych składników majątkowych.
2607/314/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy użyczenia nieruchomości nr 1753/GK/2008 z dnia 3 września 2008 roku zawartej z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
2608/314/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie aneksu do umowy najmu z dnia 7 listopada 2008 roku zawartej z p. Antonim Piechniczkiem
2609/314/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
2610/314/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2611/314/III/2009 zmiany decyzji nr UDA-RPSL.10.02.00-00-004/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2009 dla Działania 10.2 „Działania informacyjne i promocyjne” realizowanego w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2612/314/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 484/246/III/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie listy ekspertów Komisji Oceny Projektów, powoływanych w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach poddziałań 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa oraz 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2613/314/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej Gminie Zabrze na dofinansowanie zadania pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”
2614/314/III/2009 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
2615/314/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2616/314/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2617/314/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 798/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazania na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na pokrycie kosztów robót związanych z modernizacją Centrum operacyjnego Policji w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
2618/314/III/2009 zmiany uchwały nr 720/256//III/2009 z dnia 07.04.2009 r., zawarcia aneksów nr 1 do umów dotacji nr 979/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 996/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 977/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 990/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. zawartych z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
2619/314/III/2009 zawarcia aneksów nr 1 do umów dotacji nr 978/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r, 981/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 983/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 986/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 987/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 988/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 992/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 993/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 994/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., aneksu nr 2 do umowy dotacji 985/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. oraz aneksu nr 3 do umowy dotacji nr 975/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. zawartych z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
2620/314/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kwiecień - Głównemu Specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2734/314/III/2009 przyznania nagrody rocznej za 2008 rok Panu Włodzimierzowi Migaczowi, dyrektorowi Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713