Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:46:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 313 z dnia 13 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
2581/313/III/2009 wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Telewizją TVN SA na emisję wyjazdowego programu „na żywo” pn. Prognoza Pogody z terenu województwa śląskiego
2582/313/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2583/313/III/2009 Zawarcie porozumienia ze Śląską Izbą Rolniczą na wspólną organizację konferencji nt. ,,Przyszłość gospodarstw drobnotowarowych na obszarze Polski Południowo-Wschodniej”.
2584/313/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja jedenasta
2585/313/III/2009 wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.03-006/09 dla Poddziałania 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2586/313/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego (numer naboru: PRSC-05.03.00-18/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2587/313/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-05.02.00-43/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2588/313/III/2009 powołania Międzywydziałowego Zespołu ds. Innowacji
2589/313/III/2009 Zatwierdzenia listy laureatów oraz przyznania nagród pieniężnych w konkursie “Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2009.
2590/313/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Weronice Skawiańczyk – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
2591/313/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 5 do umowy dotacji nr 857/ZD/2008
2592/313/III/2009 współorganizacji IV Śląskiego Forum Abstynenckiego na temat „Wsparcie w odzyskiwaniu trzeĽwości – inwestycja w przyszłość regionu”
2593/313/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu
2594/313/III/2009 w sprawie zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap” realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz zawarcia umowy dotacji.
2595/313/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla Filharmonii Śląskiej w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” oraz zawarcia umowy dotacji.
2596/313/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Gminy Lelów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie” oraz zawarcia aneksu.
2597/313/III/2009 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Gminy KuĽnia Raciborska na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Rudy” oraz zawarcia aneksu.
2598/313/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 166
2599/313/III/2009 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach.
2600/313/III/2009 przyjęcia od Gminy Miasta Siemianowice Śląskie darowizny nieruchomości, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Zygmunta Krasińskiego
2601/313/III/2009 zawarcia aneksu umowy dzierżawy nr 1102/GK/2008/OS z dnia 3 lipca 2008 roku
2602/313/III/2009 przeznaczenia do oddania w najem, dwóch lokali mieszkalnych nr 56 i nr 59 znajdujących się w budynku nr 684 położonym w Istebnej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
2603/313/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2604/313/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-07.01.02-49/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713