Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:27:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 312 z dnia 9 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
2505/312/III/2009 wydania opinii
2506/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Ślemień
2507/312/III/2009 wydania opinii
2508/312/III/2009 wydania opinii
2509/312/III/2009 wydania opinii
2510/312/III/2009 wydania opinii
2511/312/III/2009 wydania opinii
2512/312/III/2009 wydania opinii
2513/312/III/2009 wydania opinii
2514/312/III/2009 wydania opinii
2515/312/III/2009 wydania opinii
2516/312/III/2009 wydania opinii
2517/312/III/2009 wydania opinii
2518/312/III/2009 Zatwierdzenia zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2009 oraz zawarcia aneksów Nr 1 do umów dotacji dla zadań realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
2519/312/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wilamowice”.
2520/312/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Katowice
2521/312/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Boronów
2522/312/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Rydułtowy
2523/312/III/2009 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
2524/312/III/2009 zawarcia z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Aneksu Nr 1 do Umowy dotacji Nr 209/EN/2009 z dnia 12.02.2009r. dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie w roku 2009 dotacji na działalność bieżącą Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali lekkoatletycznej przy stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”
2525/312/III/2009 przyznania „Dyplomów Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki 2009”
2526/312/III/2009 powołania Głównego Konsultanta Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015
2527/312/III/2009 powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015
2528/312/III/2009 zawarcia z Gminą Bielsko-Biała umowy w sprawie udzielenia w 2009r. Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 35.000,-zł
2529/312/III/2009 zawarcia z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
2530/312/III/2009 zmiany składu osobowego Komisji proponującej kandydatów do Nagrody im. Karola Miarki
2531/312/III/2009 zmiany uchwały nr 573/250//III/2009 z dnia 17.03.2009 r.,zawarcia aneksów nr 1 do umów dotacji nr: 610/ZD/2009 z dnia 02.04.2009 r. i 611/ZD/2009 z dnia 02.04.2009 r. oraz rozwiązania umowy dotacji nr 617/ZD/2009 z dnia 2.04.2009 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 13.08.2009 z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
2532/312/III/2009 zmiany uchwały nr 720/256//III/2009 z dnia 07.04.2009 r., zawarcia aneksów nr 1 do umów dotacji nr 989/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r., 982/ZD/2009 z dnia 28.04.2009r. oraz aneksu nr 2 do umowy dotacji 975/ZD/2009 zawartych z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
2533/312/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 908/ZD/2009
2534/312/III/2009 zmiany uchwały nr 883/261/III/2009 z dnia 23.04.2009 roku, zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1101/ZD/2009 z 8.05.2009 roku
2535/312/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
2536/312/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach
2537/312/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Beskidzkim Zespołem Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu
2538/312/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie przez dokonanie darowizny samochodu sanitarnego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
2539/312/III/2009 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu.
2540/312/III/2009 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w pecjalistycznym Zespole Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej.
2541/312/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach
2542/312/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
2543/312/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2544/312/III/2009 ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012”.
2545/312/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu poprzez utworzenie Pracowni diagnostyki i leczenia bezdechu sennego.
2546/312/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
2547/312/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do IV edycji I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
2548/312/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju .
2549/312/III/2009 wydania opinii
2550/312/III/2009 wydania opinii
2551/312/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu poprzez likwidację Poradni Rehabilitacyjnej Narządu Ruchu.
2552/312/III/2009 1/ przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2010-2012 na realizację projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 2/ przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Oświadczenia partnera projektu” w celu realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 3/ przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013” w celu realizacji projektu „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
2553/312/III/2009 zawarcia z Biblioteką Śląską w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
2554/312/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. Usuwanie skutków powodzi poprzez odtworzenie przepustu wałowego rzeki Wisły w km 3+260
2555/312/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Radlin w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej, przeznaczonej na refundację części kosztów wykonania w 2009 r. zadania pn. „Regulacja cieku Niedobczyckiego w km 2+109-2+635 w m. Radlin, gm. Radlin, pow. Wodzisławski” w części dot. przebudowy przepustów w ul. Młyńskiej i Wypandów.
2556/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Eysymontt – Dyrektorowi Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
2557/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staś– Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2558/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Kupiec – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
2559/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Borycz - Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
2560/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi - Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
2561/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2562/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Habdas – Dyrektorowi Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
2563/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A. w Katowicach
2564/312/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Turotszy – Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
2565/312/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie zbycia praw własności nieruchomości przez Województwo Śląskie o wartości przekraczającej 250 000 euro, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38
2566/312/III/2009 wystąpienia do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego
2567/312/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I Tychy Miasto – Katowice” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
2568/312/III/2009 przyjęcie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wersja siódma
2569/312/III/2009 zmiany Uchwały Nr 1757/94/III/2007 Zarządu Wojewódzkiego z dnia 25 września 2007 r., dotyczącej zatwierdzenia składu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Województwa Śląskiego
2570/312/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów podczas drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2571/312/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów podczas trzeciego posiedzenia w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2572/312/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy dotacji na realizację zadań pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr ŚL/POKL/PT/2009/1 z dnia 18 lutego 2009 r.
2573/312/III/2009 Podpisania aneksu do zawartej z WFOŚiGW w Katowicach umowy Nr 206/2009/28/EE/ap/D z dnia 19.05.2009 roku na zadanie pn: „Parszywa dwunastka” – Kampania EAZA na rzecz ochrony europejskich ssaków drapieżnych.
2574/312/III/2009 Podpisania aneksu do zawartej z WFOŚiGW w Katowicach umowy Nr 206/2009/28/EE/ap/D z dnia 19.05.2009 roku na zadanie pn: Doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.
2575/312/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2576/312/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2577/312/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2578/312/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2579/312/III/2009 przyznania dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w wysokości 2 000 000,00 zł. na sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego
2580/312/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17.12.2008r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713