Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:49:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 311 z dnia 1 października 2009

Nr uchwałyW sprawie
2486/311/III/2009 wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Śląska sieć punktów dostępu do informacji” przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
2487/311/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1194/ZD/2009
2488/311/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1193/ZD/2009
2489/311/III/2009 zmiany uchwały nr 789/156/III/2008, zawarcia aneksu nr 4 do umowy dotacji nr 608/ZD/2008
2490/311/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.
2491/311/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im.dr Emila Cyrana w Lublińcu.
2492/311/III/2009 udzielenia w roku 2009 dotacji na pokrycie 10% kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej Województwa Śląskiego
2493/311/III/2009 zawarcia umowy z Gminą Pawłowice dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
2494/311/III/2009 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu”
2495/311/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.
2496/311/III/2009 lokaty wolnych środków budżetowych w 2009 roku.
2497/311/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2060/293/III/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2498/311/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2062/293/III/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Poddziałania 1.2.2 „MŚP”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2499/311/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej i przyznania dofinansowania w ramach 3 rundy konkursu nr 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
2500/311/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej i przyznania dofinansowania w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2009 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
2501/311/III/2009 zawarcia aneksu do porozumienia o współpracy partnerskiej z dnia 6 sierpnia 2008 roku z Umbrella – Stowarzyszenie Konsultantów oraz Umbrella Consulting Sp. z. o. o na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Doskonalenie umiejętności auditorów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000”.
2502/311/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które po pozytywnym przejściu procedury odwoławczej podlegały ponownej ocenie merytorycznej w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2009 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2503/311/III/2009 1. przyjęcia do realizacji projektu o nr POKL.07.02.01-24-406/08 złożonego przez Samorząd Województwa Śląskiego/ Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pt. „Kompetencje na miarę potrzeb“ ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w województwie śląskim. 2. zatwierdzenia „Zasad realizacji projektu” o nr UDA-POKL.07.02.01-24-406/08-00 złożonego przez Samorząd Województwa Śląskiego/ Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz ich praw i obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu pt. „Kompetencje na miarę potrzeb”.
2504/311/III/2009 ustalenia liczby i wysokości Nagród im. Karola Miarki w roku 2009


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713