Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:20:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 310 z dnia 29 września 2009

Nr uchwałyW sprawie
2464/310/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
2465/310/III/2009 przyznania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie zwanych „Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego” .
2466/310/III/2009 powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
2467/310/III/2009 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Nowaczyńskiego pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
2468/310/III/2009 powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
2469/310/III/2009 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Nowaczyńskiego pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
2470/310/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, na realizację zadania pn. „Remont magazynu” oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji.
2471/310/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w zakresie zadania pn. „Naprawa nawierzchni – posadzki podcieni MGB” oraz zawarcia umowy dotacji.
2472/310/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wilkowice
2473/310/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 70/KT/2008 z Gminą Krzanowice
2474/310/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2475/310/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2476/310/III/2009 akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w poszczególnych miesiącach III kwartału 2009 r. oraz ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach IV kwartału 2009 r.
2477/310/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej (Bucka) – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
2478/310/III/2009 zatwierdzenia listy ekspertów wybranych do wpisu do bazy ekspertów, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz centralnej bazy ekspertów, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w podziale na obszary wsparcia PO KL
2479/310/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisje Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim
2480/310/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Chorzów na lata 2008-2011 z prognozą do roku 2015”.
2481/310/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca na lata 2009-2018”
2482/310/III/2009 zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
2483/310/III/2009 Przyjęcia projektu Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2011
2484/310/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Rudziniec w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieków: Łącza i Bojszówka.
2485/310/III/2009 Zmiany uchwały własnej nr 1325/276/III/2009 z dnia 9.06.09r w sprawie przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713