Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:49:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 308 z dnia 25 września 2009

Nr uchwałyW sprawie
2432/308/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 11.11.2009 roku do 10.12.2009 roku.
2433/308/III/2009 Ogłoszenia III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 roku
2434/308/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu.
2435/308/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
2436/308/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
2437/308/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
2438/308/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu
2439/308/III/2009 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2440/308/III/2009 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Szpitalem Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
2441/308/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, poprzez utworzenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.
2442/308/III/2009 zawarcia porozumienia z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o współpracy w zakresie organizacji szkolenia dla pedagogów i psychologów na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
2443/308/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Specjalistycznym Zespołem Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2444/308/III/2009 zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych ekspertów i kandydatów na ekspertów w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2445/308/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej-Zamora – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
2446/308/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Boroń – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
2447/308/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach.
2448/308/III/2009 wprowadzenia zmian do „Zasad realizacji projektu” złożonego przez Samorząd Województwa Śląskiego/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” o nr POKL.09.01.02-24-108/08
2449/308/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2450/308/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2451/308/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów podczas drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2452/308/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2453/308/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Sośnicowice
2454/308/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Herby
2455/308/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Lipie
2456/308/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kochanowice
2457/308/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Mykanów
2458/308/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Ożarowice
2459/308/III/2009 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Jeleniej Górze
2460/308/III/2009 darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3 Maja 18 oraz uchylenia uchwały własnej nr 2351/121/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku
2461/308/III/2009 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713