Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:16:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 307 z dnia 22 września 2009

Nr uchwałyW sprawie
2393/307/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2395/307/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pszów”.
2396/307/III/2009 zaopiniowania projektu „Aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wisły na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 r.”
2397/307/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Krupski Młyn na lata 2004-2015”.
2398/307/III/2009 zawarcia z Gminą Pszczyna umowy o udzielenie w 2009 roku pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu lokali położonych w budynku przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 14-16 w Pszczynie, na siedzibę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy Filia w Pszczynie
2399/307/III/2009 zawarcia z Gminą Pszczyna oraz Powiatem Pszczyńskim porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu lokali położonych w budynku przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 14-16 w Pszczynie, na siedzibę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy Filia w Pszczynie
2400/307/III/2009 zawarcia z Powiatem Pszczyńskim umowy o udzielenie w 2009 roku pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu lokali położonych w budynku przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 14-16 w Pszczynie, na siedzibę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy Filia w Pszczynie
2401/307/III/2009 Rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 r. (dla ofert złożonych w terminie od 30 lipca do 2 września 2009 roku)
2402/307/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1102/ZD/2009
2403/307/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 915/ZD/2009 z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
2405/307/III/2009 w sprawie określenia formularza wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej
2406/307/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia z Gminą Gilowice
2407/307/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 42/KT/2008 z Gminą Wilkowice
2408/307/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 101/KT/2009 z Gminą i Miastem Czerwionka - Leszczyny
2409/307/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 71/KT/2008 z Gminą Pilica
2410/307/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 96/KT/2008 z Gminą Istebna
2411/307/III/2009 wydania opinii
2412/307/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu
2413/307/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Rudnik
2414/307/III/2009 darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce-Zdroju
2415/307/III/2009 zawarcia „Umowy o przekazanie środków na obsługę kosztów wdrażania w 2009r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim”.
2416/307/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Zagórskiemu – Dyrektorowi Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
2417/307/III/2009 Przyjęcia aktualizacji pakietu aplikacyjnego w zakresie wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 typ projektu 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych Ľródeł dofinansowania przedsiębiorczości
2418/307/III/2009 zmiany uchwały nr 2064/293/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 04.03.00-073/09 dla działania 4.3. Promocja kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2419/307/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy dotacji na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr ŚL/POKL/KR/2009/1 z dnia 18 lutego 2009 r.
2420/307/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy dotacji na realizację zadań pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku. Nr ŚL/POKL/PT/2009/1 z dnia 18 lutego 2009 r.
2421/307/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2422/307/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczarowi (Koczar) – Radcy Prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2423/307/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Matjasińskiemu (Matjasiński) – Inspektorowi Referatu Informatyki Wydziału Informatyki i Administracji
2424/307/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi KuĽniakowi (KuĽniak) – Kierownikowi Referatu Informatyki Wydziału Informatyki i Administracji
2425/307/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczarowi (Koczar) – Radcy Prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2426/307/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Zduńczuk-Studnickiej – Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2427/307/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2428/307/III/2009 badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009 rok przez biegłych rewidentów
2429/307/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
2430/307/III/2009 powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
2431/307/III/2009 Ustalenia składników wynagrodzenia dla Pani Marii Parczyńskiej-Kanas pełniącej obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713