Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:45:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 306 z dnia 17 września 2009

Nr uchwałyW sprawie
2367/306/III/2009 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
2368/306/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach
2369/306/III/2009 sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Dietla
2370/306/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2371/306/III/2009 wydania opinii
2372/306/III/2009 wydania opinii
2373/306/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Mykanów
2374/306/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Borycz - Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
2375/306/III/2009 zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz Gminą Świerklaniec dotyczącego wspólnej reprezentacji Województwa Śląskiego na Ogólnopolskich Dożynkach Prezydenckich w Spale.
2376/306/III/2009 Zatwierdzenie Listy projektów systemowych, które otrzymały dodatkowe środki finansowe z tytułu realizowania projektów w partnerstwie oraz zgłoszonego zapotrzebowania na zwiększenie kwoty dotacji rozwojowej, przeznaczonych do realizacji w latach 2009-2010, w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2377/306/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 16/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2378/306/III/2009 aktualizacji uchwały 2190/297/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektów, znajdujących się dotychczas na liście rezerwowej w ramach naboru nr 09.01.00-072/09 złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz o przyjęciu aktualizacji listy rezerwowej.
2379/306/III/2009 zmiany uchwały nr 883/261/III/2009 z dnia 23.04.2009 roku zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1084/ZD/2009
2380/306/III/2009 organizacji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki 2009
2381/306/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach, oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.
2382/306/III/2009 rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z panem Markiem Labusem, dyrektorem Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
2383/306/III/2009 rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z panem Markiem Labusem, dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
2384/306/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Centrum Psychiatrii w Katowicach, poprzez likwidację Oddziału Psychiatrycznego V i Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
2386/306/III/2009 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Istebna
2387/306/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Kobiór
2388/306/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2389/306/III/2009 zmiany uchwały Nr 1811/285/III/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.02-002/08 dla Poddziałania 1.2.2 „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2390/306/III/2009 przyjęcie Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2009 roku.
2391/306/III/2009 zatwierdzenia zmiany regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
2392/306/III/2009 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713