Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:22:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 304 z dnia 22 września 2009

Nr uchwałyW sprawie
2321/304/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/40/3/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2009
2322/304/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2009-2012”
2323/304/III/2009 uzgodnienia pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3528 S w Powiecie Raciborskim kategorii dróg powiatowych
2324/304/III/2009 Przyjęcia zmiany wzoru umowy w sprawie wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009 na badanie gleb i roślin.
2325/304/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
2326/304/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
2327/304/III/2009 zawarcia umowy z Panem Tomaszem Urbańskim, na prowadzenie spraw związanych z przyciąganiem inwestorów zagranicznych z Niemiec do Województwa Śląskiego w okresie od 1 paĽdziernika do 31 grudnia 2009 r.
2328/304/III/2009 organizacji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki 2009.
2329/304/III/2009 Odwołania dwóch członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
2330/304/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2331/304/III/2009 wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, Priorytetu III – Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2332/304/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – modernizacja kotłowni”, realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu
2333/304/III/2009 zmiany uchwały nr 1621/281/III/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. o wyborze projektów do dofinansowania oraz o przyjęciu list rezerwowych uwzględniających podział na małe i duże gminy, w ramach działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2334/304/III/2009 Przyjęcia zmiany treści Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim.
2335/304/III/2009 Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zatwierdzającego Regulamin przyznawania stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim.
2336/304/III/2009 powołania Komisji III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji w 2009 roku
2337/304/III/2009 nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju przy ul. Dietla 4 oraz przy ul. Nowy Świat 20A
2338/304/III/2009 aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości
2339/304/III/2009 uzgodnienia zaliczenia odcinka drogi gminnej nr 1454035 i drogi gminnej nr 1454036 w Powiecie Raciborskim do kategorii dróg powiatowych
2340/304/III/2009 przystąpienia do wyceny nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami, położonej przy ul. Władysława Żyły 16 w Zawierciu
2341/304/III/2009 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wskazania 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
2342/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Filharmonii Śląskiej w Katowicach
2343/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
2344/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Muzeum w Bielsku-Białej
2345/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie
2346/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
2347/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ds. Książnicy
2348/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach
2349/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
2350/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
2351/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
2352/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
2353/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
2354/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora Muzeum w Bielsku-Białej
2355/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora – dyrektorowi artystycznemu Filharmonii Śląskiej w Katowicach
2356/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
2357/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora-dyrektorowi artystycznemu Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
2358/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Opery Śląskiej w Bytomiu
2359/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Teatru Rozrywki w Chorzowie
2360/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej
2361/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
2362/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ds. bibliotek samorządowych
2363/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ds. technicznych
2364/304/III/2009 przyznania nagrody rocznej za rok 2008 dyrektorowi Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego
2365/304/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku umowy dzierżawy gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz PHU „Domar” sp. jawna Zofia Zagórska, Maciej Rataj z siedzibą w Rybniku, na okres 6 miesięcy, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową
2394/304/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gaszowice”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713