Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:56:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 303 z dnia 11 września 2009

Nr uchwałyW sprawie
2291/303/III/2009 zmiany Uchwały nr 642/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim”.
2292/303/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Grontmij Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35, Biuro Regionalne Południe w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65 - reprezentowanej przez Dyrektora Biura Regionalnego Południe Pana Dariusza Terleckiego
2293/303/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Bęben – p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
2294/303/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2295/303/III/2009 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul. Wiślańskiej 28.
2296/303/III/2009 sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Korczaka 27
2297/303/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 24/KT/2008 z Miastem Pszów
2298/303/III/2009 uzgodnienia pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2602 S w Skoczowie kategorii dróg powiatowych
2299/303/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 369/ZD/2008 z dnia 20 marca 2008 roku z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
2300/303/III/2009 zmiany uchwały nr 1230/272//III/2009, zawarcia aneksów nr 1 do umów nr: 1551ZD/2009 z dnia 09.06.2009 r., 1552/ZD/2009 z dnia 09.06.2009 r., oraz 2293/ZD/2009 z dnia 27.07.2009 roku z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2301/303/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
2302/303/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
2303/303/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
2304/303/III/2009 Zawarcie porozumienia z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w sprawie wspólnej organizacji wyjazdu na seminarium pt. „Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy” które odbędzie się w dniach 12-15 paĽdziernika 2009 r. w Mikołajkach,
2305/303/III/2009 Zatwierdzenie Listy projektów systemowych, które otrzymały dodatkowe środki finansowe, przeznaczonych do realizacji w 2009r. w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2306/303/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 15/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2307/303/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 lipca 2009 roku nr 1823/286/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2009 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Priorytetu VII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2308/303/III/2009 Zawarcia porozumienia z Teatrem Wielkim Opera Narodowa w Warszawie w sprawie określenia zasad posługiwania się logo “CHOPIN 2010”
2309/303/III/2009 przyznania promesy Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu w Chorzowie na realizację w 2009 roku zadania pn. „Odtworzenie Szkoły z Wapienicy”
2310/303/III/2009 zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na remonty
2311/303/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie składnika majątku trwałego Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
2312/303/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku trwałego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
2313/303/III/2009 zagospodarowania zużytych i zbędnych składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego we władaniu Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
2314/303/III/2009 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego powierzonego wojewódzkim jednostkom edukacyjnym
2315/303/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 6 czerwca 2009 do 21 sierpnia 2009 r.
2316/303/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2317/303/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej i przyznania dofinansowania w ramach konkursu nr1/POKL/9.2/2009 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
2318/303/III/2009 zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2009 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim
2319/303/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-05.01.00-42/08), w ramach Priorytetu V. Środowisko, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2320/303/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Stanowskiemu – Podinspektorowi w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713