Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:34:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 302 z dnia 8 września 2009

Nr uchwałyW sprawie
2270/302/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
2271/302/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach
2273/302/III/2009 wydania opinii
2274/302/III/2009 wydania opinii
2275/302/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Blachownia
2276/302/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012”
2277/302/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kornowac na lata 2009-2012”
2278/302/III/2009 zmiany Uchwały nr 2305/200/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 września 2008 roku dotyczącej zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pn.: „Program monitorowania regionalnego rynku pracy” złożonego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z póĽniejszymi zmianami.
2279/302/III/2009 zmiany Uchwały nr 2304/200/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 września 2008 roku dotyczącej zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pn.: „Publiczne Służby Zatrudnienia: PROFESJONALIZM – SKUTECZNOŚĆ – ZAANGAŻOWANIE” złożonego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z póĽniejszymi zmianami.
2280/302/III/2009 zmiany Uchwały nr 1414/279/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.06.2009r.
2281/302/III/2009 podpisania Aneksu Nr 13 do umowy NR 1336/ZD/2004 z dnia 29 paĽdziernika 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu - Zdroju
2282/302/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 lipca 2009 roku nr 1825/286/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2009 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2283/302/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr PRSC-03.02.02-14/08 dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, w ramach Priorytetu III – Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2284/302/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Centrum Miejskie Integrator – remont konserwatorski zabytkowej kamienicy wraz z kompleksową adaptacją wnętrz przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie”, złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Działanie 6.2 -Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 - Rewitalizacja – „małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2285/302/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2286/302/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Kaweckiej-Karaś – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
2287/302/III/2009 określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030
2288/302/III/2009 powołania Konsultanta ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030
2289/302/III/2009 powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030
2290/302/III/2009 powołania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713