Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:34:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 300 z dnia 2 września 2009

Nr uchwałyW sprawie
2229/300/III/2009 zawarcia umów pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieków: Trzebyczka i Babia Ława
2230/300/III/2009 zmiany uchwały nr 1301/273/III/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
2231/300/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy dzierżawy pomieszczeń parteru bloku diagnostyczno-zabiegowego w drodze bezprzetargowej na rzecz Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej niekonkurencyjnej w stosunku do świadczeń udzielanych przez Szpital oraz zmiany uchwały nr 1061/266/III/2009 z dnia 8 maja 2009 roku
2232/300/III/2009 obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego na rzecz nieruchomości stanowiącej własność KPE Infrastruktura Spółką z o.o. z siedzibą w Radzionkowie
2233/300/III/2009 zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a PL.2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2234/300/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 49/KT/2008 z Gminą Pawłowice
2235/300/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia nr 122/KT/2009 z Miastem Cieszyn
2236/300/III/2009 wydania opinii
2237/300/III/2009 wydania opinii
2238/300/III/2009 wydania opinii
2239/300/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Przyrów
2240/300/III/2009 wydania opinii
2241/300/III/2009 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mienia Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Łękawica
2242/300/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy MiedĽno
2243/300/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Krupski Młyn
2244/300/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kłomnice
2245/300/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Lyski
2246/300/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej w ramach 2 rundy konkursu nr 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
2247/300/III/2009 zmiany uchwały nr 15/226/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie.
2248/300/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Borowicz – Dyrektorowi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
2249/300/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Moszczakowi - Dyrektorowi Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
2250/300/III/2009 Przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
2251/300/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2252/300/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2253/300/III/2009 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należności pieniężnej wynikającej z kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
2254/300/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
2255/300/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
2256/300/III/2009 podpisania aneksu Nr 4 do umowy NR 1450/ZD/2008 z dnia 07 sierpnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Powiatem Wodzisławskim
2257/300/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
2258/300/III/2009 podpisania Aneksu Nr 6 do umowy Nr 2137/ZD/2006 z dnia 24 listopada 2006r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym TEATR GRODZKI w Bielsku - Białej
2259/300/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku.
2260/300/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Daniel – Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2261/300/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
2262/300/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2263/300/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umów dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
2264/300/III/2009 zmiany uchwały nr 1093/267/III/2009 z dnia 12.05.2009 roku zmiany uchwały nr 1704/283/III/2009 z dnia 2.07.2009 roku
2265/300/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2266/300/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713