Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:51:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 298 z dnia 28 sierpnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
2194/298/III/2009 zmiany umowy o pracę z Dyrektorem Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.
2195/298/III/2009 przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2009 roku
2196/298/III/2009 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 roku, sporządzonych przez wojewódzkie instytucje kultury
2197/298/III/2009 przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opiekli zdrowotnej
2198/298/III/2009 wyrażenia gotowości do zawarcia aneksu do umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw zawartej w dniu 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Śląskiego.
2199/298/III/2009 Zawarcie porozumienia z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w sprawie wspólnej organizacji konkursu na ,,Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”
2200/298/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2201/298/III/2009 powierzenia Pani Beacie Boroń stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.
2202/298/III/2009 powierzenia Pani Grażynie Kaweckiej - Karaś stanowiska dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
2203/298/III/2009 Zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.08.02.01-24-040/08 pt. „Przedsiębiorczość akademicka” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała
2204/298/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Czesławowi Goryckiemu – legitymującemu się dowodem osobistym nr ( ) działającemu w imieniu firmy HOCHTIEF Polska Sp. z o.o., 01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14, reprezentującej Konsorcjum Firm wykonawcy całego zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, na mocy zawartej z Województwem Śląskim umowy nr 2374/IW/2009 z dnia 29 lipca 2009r.
2205/298/III/2009 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2206/298/III/2009 Przyjęcia pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego typ projektu nr 7 Dokapitalizowanie zewnętrznych Ľródeł dofinansowania przedsiębiorczości
2207/298/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2208/298/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2209/298/III/2009 zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia nr 54/KT/2007 z Gminą Dąbrowa Zielona
2210/298/III/2009 uzgodnienia zaliczenia dróg gminnych: ul. Mikołaja Kopernika oraz ul. Leonida Teligi położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego do kategorii dróg powiatowych
2211/298/III/2009 wydania opinii
2212/298/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
2213/298/III/2009 wydania opinii
2214/298/III/2009 zmian w Planie rzeczowo – finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.08 – korekta sierpień
2215/298/III/2009 najmu budynku portierni oraz części budynku magazynu, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ul. Korczaka 27
2216/298/III/2009 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju.
2217/298/III/2009 zawarcia ugody w toku postępowania sądowego, w sprawie dotyczącej nieruchomości położonej w Bystrej przy ul. Klimczoka 267
2218/298/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach umowy najmu lokalu nr 217 na okres lat 3, z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej niekonkurencyjnej w stosunku do działalności zakładu
2219/298/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1240/ZD/2009 ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
2220/298/III/2009 podjęcia decyzji o sfinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu ofert na realizację 4 programów zdrowotnych zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008-2010”.
2221/298/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach
2222/298/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju
2223/298/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach naboru nr 05.01.00-066/09 dla Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowiącej podstawę wyboru projektów do dofinansowania
2224/298/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 05.01.00-066/09 dla Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2225/298/III/2009 akceptacji zmian Regulaminu Organizacyjnego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
2226/298/III/2009 powierzenia Śląskiemu Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach realizacji zadań wynikających ze Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim
2227/298/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. „Regionalna sieć szkieletowa”
2228/298/III/2009 Podpisania deklaracji w sprawie działań na rzecz rozwoju Szlaku Zabytków Techniki pomiędzy Województwem Śląskim, Śląską Organizacją Turystyczną, a przedstawicielami obiektów wchodzącymi w skład szlaku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713