Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:47:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 297 z dnia 25 sierpnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
2178/297/III/2009 zawarcia Porozumienia z Ministrem Rozwoju Regionalnego w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Śląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich.
2179/297/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Janosik – Zastępcy Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich
2180/297/III/2009 zmiany Uchwały Nr 3106/220/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2009 rok.
2181/297/III/2009 aktualizacji „Książki Procedur” przyjętej uchwałą Zarządu nr 417/245/III/2009 z dnia 03.03.2009 r. dla działań: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
2182/297/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2183/297/III/2009 zawarcia umowy z Powiatem Kłobuckim
2184/297/III/2009 wydania opinii
2185/297/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w zakresie zadania remontowego pn. „Remont parkietów w budynku ROK”
2186/297/III/2009 zmiany planu finansowo-rzeczowego w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
2187/297/III/2009 wprowadzenia w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu od roku szkolnego 2009/2010 specjalności: „język francuski i język angielski” prowadzonej w dziennym i wieczorowym systemie kształcenia
2188/297/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2189/297/III/2009 Rozłożenia opłat rocznych wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiących dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 502 540,76zł za rok 2009.
2190/297/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach naboru Nr 09.01.00-072/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz przyjęcia aktualizacji listy rezerwowej.
2191/297/III/2009 zawarcia aneksów nr 3 do umów pożyczek nr: 1509/ZD/2007 z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, 1492/ZD/2007 z Uzdrowiskiem Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach - Zdroju, 1489/ZD/2007 z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, 1488/ZD/2007 z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju.
2192/297/III/2009 zawarcia aneksów nr 1 do umów pożyczek nr: 1493/ZD/2007 z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu, 937/ZD/2008 z Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku Białej, 684/ZD/2008 z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, 307/ZD/2008 z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju, 662/ZD/2008 z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 643/ZD/2008 z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2193/297/III/2009 zmiany uchwały nr 2096/294/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ WOM” w Częstochowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713