Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:49:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 296 z dnia 20 sierpnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
2140/296/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 93/KT/2009 z Miastem Wisła
2141/296/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 113/KT/2009 z Miastem Miasteczko Śląskie
2142/296/III/2009 zawarcia Aneksu nr do Umowy nr 1589/KT/2009 z Miastem Ustroń
2143/296/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 114/KT/2009 z Miastem Ustroń
2144/296/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1291/KT/2009 z Gminą Siewierz
2145/296/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 99/KT/2009 z Gminą Siewierz
2146/296/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 105/KT/2009 z Gminą Wyry
2147/296/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 104/KT/2009 z Gminą Blachownia
2148/296/III/2009 zawarcia umowy z Powiatem Myszkowskim
2149/296/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Chełm Śląski
2150/296/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Chełm Śląski
2151/296/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów
2152/296/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Knurów
2153/296/III/2009 zawarcia Umowy z Miastem Pszów
2154/296/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Pszów
2155/296/III/2009 wydania opinii
2156/296/III/2009 wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Śląskiego do prac w komisji w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 .
2157/296/III/2009 organizacji wizyty studyjnej dla specjalistów z branży turystycznej i ekspertów zarządzających dziedzictwem poprzemysłowym z regionów partnerskich Województwa Śląskiego oraz belgijskiej telewizji TV5 w dniach 8-13 września 2009 r. w związku z odbywającą się w Zabrzu VI Międzynarodową Konferencją pt. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów.
2158/296/III/2009 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim (Studium)
2159/296/III/2009 wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Śląskiego w Pawilonie „Smaki Regionów” podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra Food 2009 w Poznaniu w dniach 14-17 września 2009 r. oraz zawarcia umowy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. na wynajem powierzchni wystawienniczej z przeznaczeniem na cele promocyjne Województwa Śląskiego.
2160/296/III/2009 przekazania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie składników majątku ruchomego niezbędnego do realizacji zadań statutowych
2161/296/III/2009 powołania Pana Tadeusza Serafina na stanowisko dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu
2162/296/III/2009 zawarcia aneksu do umowy nr 1898/GP/2009 z dn. 23 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją CRIS
2163/296/III/2009 przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego oraz konkursu ofert realizacji zadań z zakresu polityki społecznej przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2164/296/III/2009 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 6781/09/DSK/JST z dnia 21.05.2009r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 190.510 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury
2165/296/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2166/296/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach
2167/296/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla 8 typu projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą” Poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
2168/296/III/2009 zmiany Uchwały nr 879/261/III/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. „e-Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2169/296/III/2009 Przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
2170/296/III/2009 Przyjęcie aktualnych Wytycznych opracowania Studium Wykonalności do projektów z zakresu wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2171/296/III/2009 zawarcia aneksu do umowy w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na pokrycie kosztów robót związanych z modernizacją Centrum Operacyjnego Policji w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2172/296/III/2009 lokaty wolnych środków budżetowych w 2009 roku.
2173/296/III/2009 Przyznania dotacji rzymsko-katolickiej parafii Trójcy Świętej w Rachowicach na zadanie “Odsłonięcie i konserwacja polichromii: ściana wschodnia prezbiterium, ściana wschodnia i północna nawy drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach”
2174/296/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
2175/296/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
2176/296/III/2009 aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok 2009 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2177/296/III/2009 zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej umowy w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia do końca czerwca 2010r. trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej i zorganizowania udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady do końca września 2010r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713