Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:21:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 295 z dnia 18 sierpnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
2112/295/III/2009 zawarcia z Teatrem Rozrywki w Chorzowie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na remonty
2113/295/III/2009 zawarcia z Instytucją Filmową „Silesia-Film” w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na remonty
2114/295/III/2009 przyjęcia wzoru umowy dla działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
2115/295/III/2009 aktualizacji „Książki Procedur” przyjętej uchwałą Zarządu nr 2165/197/III/2008 z dnia 18.09.2008r r. dla działań „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2116/295/III/2009 przyjęcia nowych „Książek procedur” dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2117/295/III/2009 Przedłożyć Sejmikowi Województwa Śląskiego projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice o treści stanowiącej załącznik do uchwały.
2118/295/III/2009 Przedłożyć Sejmikowi Województwa Śląskiego projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica o treści stanowiącej załącznik do uchwały.
2119/295/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2120/295/III/2009 powierzenia Panu Stanisławowi Bębnowi pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu.
2121/295/III/2009 zmiany uchwały nr 600/252/III/2009 i zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 620/ZD/2009 z 3.04.2009 roku z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2122/295/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1071/ZD/2009 z dnia 6.05.2009 roku
2123/295/III/2009 obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
2124/295/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania pn. „Odgruzowanie i zabezpieczenie podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu” oraz zawarcia umowy dotacji.
2125/295/III/2009 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wydzielone z przeznaczeniem pod inwestycję drogową pn. „Wykonanie korekty skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą powiatową nr S 3548 (ul. Piaskowa) w Raciborzu”.
2126/295/III/2009 wydania opinii
2127/295/III/2009 wydania opinii
2128/295/III/2009 zawarcia aneksów do umów Regionalnych Ośrodków EFS w latach 2009-2010 w województwie śląskim.
2129/295/III/2009 zmiany listy stypendystów projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2130/295/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 439/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia listy członków Komisji Oceny Projektów w ramach działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
2131/295/III/2009 realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w latach 2009-2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2132/295/III/2009 zatwierdzenia list rankingowych wniosków, które zostały ocenione przez Komisje Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej odpowiednio w ramach konkursów nr 2/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i 2/POKL/7.2.2/2008 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim
2133/295/III/2009 zmiany Uchwały nr 2207/118/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2007 roku poprzez aktualizację składu Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 w Województwie Śląskim oraz modyfikacji zapisów Regulaminu Grupy.
2134/295/III/2009 zmiany uchwały nr 969/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007-2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów
2135/295/III/2009 zmiany uchwały nr 970/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego na lata 2007-2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów
2136/295/III/2009 zmiany uchwały nr 971/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2007-2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów
2137/295/III/2009 zmiany uchwały nr 972/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów
2138/295/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stokłosie – Prezesowi Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt – Śląsk w Katowicach
2139/295/III/2009 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku –Białej, Częstochowie i Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713