Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:02:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 293 z dnia 11 sierpnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
2049/293/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Bytomia na lata 2008-2011”.
2050/293/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 86/KT/2008 z Gminą Mstów
2051/293/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Olsztyn
2052/293/III/2009 wydania opinii
2053/293/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Koszęcin
2054/293/III/2009 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Teatr Rozrywki w Chorzowie
2055/293/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogumile Kmieć - Dyrektorowi Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
2056/293/III/2009 Zmiana uchwały Zarządu z dnia 5 lutego 2009 r. Nr 226/235/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2008 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z póĽniejszymi zmianami.
2057/293/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2009 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2058/293/III/2009 przyjęcia wzoru Aneksu do Porozumienia nr 115/RR/2007 z dn. 31 paĽdziernika 2007 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013
2059/293/III/2009 podpisania aneksu nr 2 do Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 roku.
2060/293/III/2009 dokonania wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.01-007/09 dla Poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2061/293/III/2009 dokonania zmiany Uchwały nr 1122/270/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.05.2009 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 04.01.00-069/09 z działania 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2062/293/III/2009 dokonania wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.02-008/09 dla Poddziałania 1.2.2 „MŚP”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2063/293/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach naboru nr 04.03.00-073/09 dla Działania 4.3. Promocja kultury, Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2064/293/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 04.03.00-073/09 dla Działania 4.3. Promocja kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2065/293/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
2066/293/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
2067/293/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 188/ZD/2009 z dnia 29.01.2009 roku z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
2068/293/III/2009 odwołania Pani Renaty Duszy ze stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu.
2069/293/III/2009 odwołania Pani Iwony Pelan ze stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach.
2070/293/III/2009 zawierania przez jednostki organizacyjne umów najmu powierzchni internatów lub innych pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność Województwa Śląskiego w trwałym zarządzie tych jednostek.
2071/293/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2072/293/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
2073/293/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1018 S Borowno (ul. Świerczewskiego) – Grabowa – do drogi krajowej nr 1” oraz „Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S od DK-91 – Zberezka – Zawada i nr 1032 S Zawada – Konary – Pacierzów”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego (numer naboru: PRSPn-07.01.02-37/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2074/293/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Modernizacja układu komunikacyjnego w centrum Pszowa” oraz „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-07.01.02-49/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2075/293/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1401S Buczkowice-Rybarzowice w miejscowości Buczkowice i Rybarzowice”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2082/293/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Poręba na lata 2009-2012”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713