Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:42:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 292 z dnia 6 sierpnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
2014/292/III/2009 wydania opinii
2015/292/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
2016/292/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie udzielenia dotacji celowej przez gminę w roku 2009, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji Potoku Pniowieckiego w dzielnicy Pniowiec od ul. Chemików do ujścia do rzeki Stoły
2017/292/III/2009 zawarcia umowy NR GMum.342-7/09 pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie udzielenia dotacji celowej przez gminę w roku 2009, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Stoła na całej długości tj. od ul. Głównej w dzielnicy Bobrowniki Śl. do granicy administracyjnej gminy za oczyszczalnią ścieków „Leśna” w dzielnicy Strzybnica
2018/292/III/2009 zaopiniowania projektu “Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego”.
2019/292/III/2009 Przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do przyjęcia dotacji oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych tytułem zabezpieczenia wykonania umowy dotacji zawartej przez Samorząd Województwa Śląskiego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15.04.2009 r. nr Umowy 112/2009/Wn-12/OA-po/D
2020/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 3 do Umowy nr 72/IW/2008 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
2021/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr 1600/IW/2008 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa trybuny zachodniej w ramach przedsięwzięcia: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
2022/292/III/2009 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
2023/292/III/2009 przystąpienia do wyceny 14 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Szczyrkowskiej 73 w Bystrej, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
2024/292/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stuła – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7a
2025/292/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja siódma
2026/292/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy dotacji z Ministrem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Zarządzającą, na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr ŚL/POKL/KR/2009/1 z dnia 18 lutego 2009 r.
2027/292/III/2009 przyjęcia zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
2028/292/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku pn. „Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935” złożonego w ramach naboru dla projektu kluczowego pn.”Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935”, w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
2029/292/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 marca 2009 roku Nr 639/252/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2008 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z póĽniejszymi zmianami.
2030/292/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
2031/292/III/2009 Przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
2032/292/III/2009 przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
2033/292/III/2009 przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej.
2034/292/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok
2035/292/III/2009 zatwierdzenia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.08.
2036/292/III/2009 przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 14 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym przy ul. Szczyrkowskiej 73 w Bystrej, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
2037/292/III/2009 zmiany uchwały nr 719/256/III/2009 z dnia 7.04.2009 roku, zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 916/ZD/2009 z 24.04.2009 roku
2038/292/III/2009 zmiany uchwały nr 687/253/III/2009 z dnia 26.03.2009 roku zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 742/ZD/2009
2039/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Zespołem Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2040/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
2041/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach
2042/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
2043/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
2044/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
2045/292/III/2009 zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
2046/292/III/2009 zawarcia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
2047/292/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach przy ul. Korczaka 27
2048/292/III/2009 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia "Założeń ekonomiczno - finansowych do projektu budżetu na rok 2010"


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713