Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:32:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 290 z dnia 30 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1953/290/III/2009 wyrażenia zgody na zakończenie działania instrumentu „Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw” oraz na przeniesienie środków z tego instrumentu do instrumentu pod nazwą „Regionalny Fundusz Pożyczkowy”.
1954/290/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Julii Dziurskiej – Dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach
1955/290/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Pelan – Dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach
1956/290/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Stochel-Piróg – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
1957/290/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Dusza - Dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu
1958/290/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1959/290/III/2009 zawarcia Aneksu Nr 3 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., Nr KL/ŚL/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1960/290/III/2009 Ustalenie składu grupy roboczej mającej na celu podjęcie działań zmierzających do utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na obszarze czesko-polsko-słowackiego pogranicza.
1961/290/III/2009 Przyjęcie zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
1962/290/III/2009 Zmiana składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
1963/290/III/2009 Zawarcie porozumienia z Gminą Janów w sprawie wspólnej organizacji imprezy terenowej ,,Święto Pstrąga”, która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2009 r.
1964/290/III/2009 przyjęcia wzorów umów dla działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
1965/290/III/2009 zaopiniowania projektu “Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilkowice na lata 2009 - 2012”
1966/290/III/2009 zawarcia Umowy Dotacji Nr 273/2009/1/ZS/pr/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie opracowania pn. ,,Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu, którego szacunkowy koszt wynosi 360 000 zł. Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Katowicach wyniesie nie więcej niż 67% (do kwoty 240 000 zł)
1967/290/III/2009 przystąpienia do sporządzenia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2010-2030
1968/290/III/2009 przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z szczegółowym zestawieniem zgłoszonych uwag oraz propozycji ich rozstrzygnięcia
1969/290/III/2009 przystąpienia do organizacji dziesiątej edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2009
1970/290/III/2009 wyrażenia zgody na wynajęcie przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie części nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10
1971/290/III/2009 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Górkach Wielkich, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 173/9.
1972/290/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 8/KT/2008 z dnia 17.03.2008 r. z Miastem i Gminą Sośnicowice
1973/290/III/2009 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1974/290/III/2009 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1975/290/III/2009 Ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 roku
1976/290/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1404/ZD/2009
1977/290/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, poprzez utworzenie Pracowni Endoskopii.
1978/290/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku.
1979/290/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
1980/290/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 2290/ZN/2009 z dnia 27.07.2009 roku z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
1981/290/III/2009 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1982/290/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1983/290/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1984/290/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1985/290/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1986/290/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1987/290/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1988/290/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1989/290/III/2009 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i przyjęcia treści ogłoszenia.
1990/290/III/2009 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1991/290/III/2009 zawarcia umowy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie w celu współorganizowania i współfinansowania Ogólnopolskiego Finału Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, który odbędzie się w dniach 14-17 września br. podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra Food 2009
1992/290/III/2009 zawarcia z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713