Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:11:04

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 289 z dnia 28 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1918/289/III/2009 Przyjęcia wzoru umowy w sprawie wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009 na budowę zbiorników małej retencji
1919/289/III/2009 przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
1920/289/III/2009 zaopiniowania projektu “Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasienica”
1921/289/III/2009 zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wielowieś”
1922/289/III/2009 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ogrodzieniec na lata 2008 - 2011”
1923/289/III/2009 umorzenia należności zlikwidowanego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” od ARMCO RECYCLING Sp. z o.o. na kwotę 23 003,23zł.
1924/289/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania pn. „Doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu” oraz zawarcia umowy
1925/289/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu umowy dzierżawy pomieszczeń baru oraz trzech kiosków – na okres lat 3, w drodze bezprzetargowej na rzecz byłych pracowników Szpitala.
1926/289/III/2009 zawarcia przedwstępnej umowy darowizny oraz przyjęcia darowizny nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 dla celów budowy nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach.
1927/289/III/2009 rozłożenia na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, położonej w Bystrej, zabudowanej dwukomorowym zbiornikiem wody pitnej miejscowości Bystra wraz z budynkiem zaworów, stanowiącym własność Spółki Wodociągowej w Bystrej.
1928/289/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
1929/289/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Katowice
1930/289/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Poraj
1931/289/III/2009 wydania opinii
1932/289/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Gaszowice
1933/289/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Ciasna
1934/289/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Starcza
1935/289/III/2009 zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim w części dotyczącej województwa śląskiego
1936/289/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r., w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie miasta Katowice
1937/289/III/2009 zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia nr 13/KT/2007 z Gminą Popów
1938/289/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Tabor – Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1939/289/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – Zastępcy Dyrektora do spraw inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1940/289/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk – Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1941/289/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
1942/289/III/2009 przyjęcia projektu Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
1943/289/III/2009 przyjęcia projektu Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
1944/289/III/2009 przyjęcia projektu Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
1945/289/III/2009 przyjęcia projektu Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
1946/289/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2009 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1947/289/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.3/2009 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1948/289/III/2009 Zmiana uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 stycznia 2009 r. Nr 7/224/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2008 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z póĽniejszymi zmianami.
1949/289/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2009 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1950/289/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach.
1951/289/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
1952/289/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713