Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:01:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 287 z dnia 21 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1844/287/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepanikowi - Dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
1845/287/III/2009 zmiany uchwały nr 15/226/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie.
1846/287/III/2009 Przyjęcie listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr. 08.03.00-064/09 dla działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego, Priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1847/287/III/2009 Dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 08.03.00-064/09 dla działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1848/287/III/2009 Dokonanie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr PRSPd-04.01.00-22/08 dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1849/287/III/2009 wyrażenie zgody na udział Województwa Śląskiego w Światowej Wystawie EXPO 2010 Szanghaj.
1850/287/III/2009 organizacji forum turystycznego Polska – Ukraina w dniach 1-4.12.2009 r. w Województwie Śląskim
1851/287/III/2009 organizacji stoiska regionalnego podczas trwania festiwalu „Gorolski Święto” odbywającego się w dniach 7-9.08.2009 w Jabłonkowie w Republice Czeskiej.
1852/287/III/2009 zawarcia umowy między Fundacją Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie a Województwem Śląskim na udział w XIX Forum Ekonomicznym i III Forum Regionów w Krynicy Zdroju w dniach 9 – 12 września br.
1853/287/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1854/287/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/10/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 i 2010 na zadanie: Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
1855/287/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla gminy Szczekociny na lata 2009-2012”.
1856/287/III/2009 Zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowaniu w formie dotacji wykonania dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych” w kwocie nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych zadania (do kwoty 400 000 zł)
1857/287/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzyżanowice na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015”
1858/287/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Suszec na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012- 2015”
1859/287/III/2009 Ogłoszenia i przyjęcia regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
1860/287/III/2009 zawarcia z Instytucją Filmową „Silesia-Film” w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej
1861/287/III/2009 zawarcia z Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1862/287/III/2009 przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oraz wyceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Knurowie przy ul. Floriana 7
1863/287/III/2009 udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w klatce nr 47 budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia ceny sprzedaży tego lokalu mieszkalnego
1864/287/III/2009 zakończenia konkursu oraz nie przyznania dotacji na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim, na finansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 w roku 2009


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713