Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:23:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 286 z dnia 16 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1817/286/III/2009 wydania opinii
1818/286/III/2009 akceptacji koncepcji zarządzania projektem oraz harmonogramu realizacji wybranych usług w zakresie zarządzania projektem: „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”
1819/286/III/2009 zawarcia umowy z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w miejscowości Wisła spowodowanej inwestycją niedrogową
1820/286/III/2009 wydania opinii
1821/286/III/2009 zawarcia umowy pożyczki z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach na kwotę 600.000 zł.
1822/286/III/2009 zawarcia umowy objęcia przez Województwo Śląskie 512.400 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
1823/286/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2009 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1824/286/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.3/2009 dla Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1825/286/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2009 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1826/286/III/2009 Zmiana uchwały nr 474/246/III/2009 z dnia 05.03.2009 r. w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru PRSPd-05.03.00-23/08, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.
1827/286/III/2009 zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 13/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1828/286/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1829/286/III/2009 wydania opinii
1830/286/III/2009 wydania opinii
1831/286/III/2009 organizacji stoiska regionalnego podczas trwania Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej odbywających się w dniach 10-11.09.br. w Zabrzu.
1832/286/III/2009 przyznania Centrum Psychiatrii w Katowicach dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
1833/286/III/2009 przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania w 2009 roku X Dożynek Województwa Śląskiego w Gminie Świerklaniec i przeznaczenia na ten cel kwoty 40.000,-zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
1834/286/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gaszowice”
1835/286/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla Gminy Mszana”
1836/286/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
1837/286/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
1838/286/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1839/286/III/2009 zmiany uchwały nr 1525/281/III/2009 z dnia 25.06.2009 roku
1840/286/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
1841/286/III/2009 udzielenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1842/286/III/2009 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
1843/286/III/2009 odwołania pełnomocnictw Pani Ewie Gębickiej-Matusz – byłemu Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska oraz Panu Marcinowi Stolarzowi – byłemu Dyrektorowi Biura ds. Przygotowania Euro 2012 w Województwie Śląskim


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713