Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:41:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 285 z dnia 14 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1752/285/III/2009 lokaty wolnych środków budżetowych w 2009 roku.
1753/285/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1754/285/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1755/285/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1756/285/III/2009 Zawarcia umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.08.02.01-24-019/08 pt. „Aktywizacja społeczności akademickiej jako element realizacji Regionalnej Strategii Innowacji”, który jest realizowanym przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.
1757/285/III/2009 odwołania pełnomocnictwa Pani Bożenie Bucka - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1758/285/III/2009 uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 729/256/III/ 2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku oraz wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy dotacji rozwojowej z Ministrem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Zarządzającą, na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku Nr ŚL/POKL/KR/2009/1 z dnia 18 lutego 2009 roku.
1759/285/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy dotacji rozwojowej na realizację zadań pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku Nr ŚL/POKL/PT/2009/1
1760/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Cekiera – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1761/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dagmarze Soszyńskiej-Lisiakiewicz – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1762/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Wesołowskiemu – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1763/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Macioł – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1764/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Łąckiej-Matusiewicz – Dyrektorowi Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1765/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Pacwa - Kierownikowi Referatu autoryzacji płatności PROW w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
1766/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Daniel – Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1767/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Motłochowi - Dyrektorowi Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
1768/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Szwej – p. o. Kierownika Referatu autoryzacji płatności PROW w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
1769/285/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Nędza
1770/285/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Nędza
1771/285/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Jeleśnia
1772/285/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Jeleśnia
1773/285/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Czernichów
1774/285/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Lyski
1775/285/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Rudnik
1776/285/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku nr 8A przy ul. Zamkowej w Gorzycach położonym na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 2775/10000 oraz ustalenia ceny wywoławczej lokalu
1777/285/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeleniej Górze
1778/285/III/2009 uchylenia uchwał Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie regulaminu przyznawania premii pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
1779/285/III/2009 przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1780/285/III/2009 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Psychiatrii w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
1781/285/III/2009 poddzierżawienia przez GTL S.A. na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie części działki nr 4136/5, położonej na terenie lotniska w Pyrzowicach
1782/285/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu umowy dzierżawy gruntu, na okres do lat 3, w drodze bezprzetargowej na rzecz NZOZ Częstochowskiego Regionalnego Centrum Chorób Serca i Naczyń im. Polonii Świata Sp. z o.o., z przeznaczeniem na pojemnik na odpady komunalne
1783/285/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
1784/285/III/2009 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011”w 2009r.
1785/285/III/2009 podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011”.
1786/285/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
1787/285/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1071/ZD/2009 z dnia 6.05.2009 roku
1788/285/III/2009 zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr 857/ZD/2008 z dnia 10.06.2008 roku z Dziecięcym Ośrodkiem Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich
1789/285/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej
1790/285/III/2009 akceptacji zakupu akceleratora z wyposażeniem dokonanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1791/285/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
1792/285/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1793/285/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej  z Miastem Zabrze
1794/285/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 44/KT/2008 z dnia 09.06.2008 r. z Gminą Rudnik
1795/285/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 694/KT/2008 z dnia 20.05.2008 r. z Gminą Rudnik
1796/285/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
1797/285/III/2009 przyjęcia aktualizacji listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów po zakończeniu procedury odwoławczej, w ramach konkursu nr. 08.01.00-071/09 dla działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1798/285/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 08.01.00-071/09 dla działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z uwzględnieniem procedury odwoławczej
1799/285/III/2009 Przyjęcie listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr. 07.01.01-063/09 dla Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Priorytetu VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1800/285/III/2009 Dokonanie przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1801/285/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego (numer naboru: PRSPn–06.02.02-35/08), Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1802/285/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ–06.02.02-47/08), Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1803/285/III/2009 zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty zgłaszane do realizacji ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1804/285/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 3.4. Promocja turystyki.
1805/285/III/2009 zatwierdzenia Planu pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w roku 2009
1806/285/III/2009 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Poczesna - Aktualizacja”
1807/285/III/2009 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 62.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa
1808/285/III/2009 zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tarnowskie Góry na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016”
1809/285/III/2009 powołania Komisji Konkursowej konkursu „ Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2009
1810/285/III/2009 zatwierdzenia listy rezerwowej stypendystów dla projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1811/285/III/2009 wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.02-002/08 dla Poddziałania 1.2.2 „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Piorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1812/285/III/2009 zmiany Uchwały Nr 852/260/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
1813/285/III/2009 zmiany Uchwały Nr 851/260/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1814/285/III/2009 zmiany Uchwały Nr 853/260/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
1815/285/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Gminy KuĽnia Raciborska na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Rudy” oraz zawarcia umowy dotacji.
1816/285/III/2009 wydania opinii


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713