Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:28:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 284 z dnia 7 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1717/284/III/2009 wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa w sprawie skrócenia terminu do zbycia nieruchomości Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach
1718/284/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Przystajń
1719/284/III/2009 Przyjęcia wzoru umowy w sprawie wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009 na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.
1720/284/III/2009 Przyjęcia wzoru umowy w sprawie wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009 na przeprowadzenie badań gleb i roślin.
1721/284/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 39/KT/2008 z Powiatem Myszkowskim
1722/284/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 75/KT/2008 z Gminą Przyrów
1723/284/III/2009 zmiany uchwały nr 2491/206/III/2008 z dnia 28 paĽdziernika 2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości o powierzchni 37,4156 ha, położonej w Chorzowie, na rzecz Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen Jerzego Ziętka SA w Chorzowie oraz zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nr 2394/GK/2008 zawartej z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA z siedzibą w Chorzowie.
1724/284/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Gminy Pawonków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum w Pawonkowie” oraz zawarcia umowy dotacji.
1725/284/III/2009 zawarcia Porozumienia z Katowickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. - Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
1726/284/III/2009 wyrażenia zgody Zespołowi Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach na nabycie aparatury medycznej.
1727/284/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
1728/284/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
1729/284/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach
1730/284/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu.
1731/284/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, poprzez likwidację Poradni Kardiologii dla Dzieci, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci oraz Szkoły Rodzenia.
1732/284/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z. w Katowicach.
1733/284/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu poprzez likwidację Pracowni izotopowej.
1734/284/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z.
1735/284/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej.
1736/284/III/2009 organizacji stoiska regionalnego podczas trwania imprezy promocyjnej pt:„Festiwal Energii”, odbywającej się w dniach 17-18.07.br w Jaworznie.
1737/284/III/2009 przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
1738/284/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Wewnętrznych –„Hutniczy” w Częstochowie
1739/284/III/2009 podpisania Aneksu Nr 3 do umowy NR 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IN PLUS” w Katowicach
1740/284/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 539/249/III/2009 z dnia 12 marca 2009 r., zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1161/270/III/2009 z dnia 19 maja 2009 r., w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.2/2008 dla Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
1741/284/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 439/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenie listy członków Komisji Oceny Projektów w ramach działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
1742/284/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Borycz - Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
1743/284/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi - Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
1744/284/III/2009 zmiany Uchwały nr 642/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim”.
1745/284/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1746/284/III/2009 Przyjęcia zaktualizowanych Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji
1747/284/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-07.01.01-48/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1748/284/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap I” oraz „Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski / Etap II”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-07.01.02-49/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1749/284/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m. Widzów” oraz „Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Kuków – Zwierzyniec”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego (numer naboru: PRSPn-07.01.02-37/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1750/284/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4485S Bielsko-Wilamowice-Jawiszowice, ul. Bielska w Pisarzowicach”, oraz „Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskim i cieszyńskim”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1751/284/III/2009 podjęcia przez Zarząd uchwały o pozostawieniu kwoty dofinansowania na dotychczasowym poziomie dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403S Kaniów-Bestwina, ul. Witosa w Gminie Bestwina” złożonego, w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713