Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:53:17

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 283 z dnia 2 lipca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1645/283/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach-Zdroju umowy najmu budynku wraz z przynależnym gruntem, na czas oznaczony do lat 3
1646/283/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu umowy dzierżawy pomieszczeń w drodze bezprzetargowej, na okres do 18 miesięcy, na rzecz podmiotu, który został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie działalności usługowej w zakresie utrzymania higieny
1647/283/III/2009 wydania opinii
1648/283/III/2009 wydania opinii
1649/283/III/2009 wydania opinii
1650/283/III/2009 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2008 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1651/283/III/2009 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2008 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1652/283/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
1653/283/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
1654/283/III/2009 zawarcia z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
1655/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Żywiec
1656/283/III/2009 odwołania Pani Heleny Sowy ze stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Feliksa Białego w Rybniku.
1657/283/III/2009 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku
1658/283/III/2009 powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
1659/283/III/2009 powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1660/283/III/2009 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce-Zdroju
1661/283/III/2009 powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
1662/283/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do III edycji I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
1663/283/III/2009 zakończenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2009 roku z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
1664/283/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
1665/283/III/2009 zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1666/283/III/2009 wyrażenia zgody na dokonanie likwidacji składnika majątku trwałego Okręgowego Szpitala Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach
1667/283/III/2009 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego powierzonego wojewódzkim jednostkom edukacyjnym
1668/283/III/2009 zawarcia aneksu do Porozumienia nr 39/GP/2009 z dnia 04.02.2009 r. na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „REVITA-SILESIA 2008-2010” w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartego pomiędzy Województwem Śląskim i Gminą Cieszyn.
1669/283/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 11 kwietnia 2009 do 5 czerwca 2009 r.
1670/283/III/2009 wyboru do dofinansowania projektu pn. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Chybie”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1671/283/III/2009 zmiany uchwały własnej nr 4/224/III/2009 z dn. 06.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2009 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
1673/283/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1674/283/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów pn. „System Informacji Przestrzennej w Cieszynie” oraz „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji”, złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1675/283/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów pn. „Rybnicki System Informacji Przestrzennej” oraz „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”, złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1676/283/III/2009 wyboru do dofinansowania projektu pn. „System Elektronicznej Komunikacji dla powiatu Kłobuckiego E-usługi dla powiatu Kłobuckiego”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1677/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Esterze Frąckowiak - Głównemu Specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
1678/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Kozłowskiej - Głównemu Specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
1679/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marioli Kowalczyk – Starszemu Specjaliście w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1680/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Łukasik-Łopatce – Starszemu Specjaliście w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1681/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Lidii Widner – Głównemu Specjaliście w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1682/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ilonie Mazur – Kierownikowi Referatu Kontroli PROW w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1683/283/III/2009 odwołania pełnomocnictwa Pani Bożenie Bucka - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1684/283/III/2009 odwołania pełnomocnictwa Panu Romanowi Miruk-Mirskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
1685/283/III/2009 odwołania pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stuła – Dyrektorowi Młodziezowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
1686/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Misiewicz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
1687/283/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Machowskiemu - Zastępcy Dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1688/283/III/2009 rocznego rozliczenia z wykonywania przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim w 2008 rok (realizacja Aneksu Nr 1-Umowy rocznej z 26 listopada 2007 r.)
1689/283/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
1690/283/III/2009 zmiany uchwały Zarządu z dnia 10 marca 2009 r. Nr 530/248/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL z póĽniejszymi zmianami.
1691/283/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 stycznia 2009 r. Nr 6/224/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.3/2008 dla Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” PO KL.
1692/283/III/2009 zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.01-24-117/08 pt. „Profesjonalny pracownik socjalny pomostem do godnego życia osób potrzebujących wsparcia”, który jest realizowany przez Włodzimierza Buzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT”;
1693/283/III/2009 zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 12/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1694/283/III/2009 zmiany decyzji nr UDA-RPSL.03.04.00-00-006/08-00 w sprawie dofinansowania projektu własnego pn. „Ogólnopolska kampania promocyjna województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1695/283/III/2009 zmiany decyzji nr UDA-RPSL.10.01.00-00-005/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2009 dla Działanie 10.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania”, realizowanego w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1696/283/III/2009 zmiany decyzji nr UDA-RPSL.10.02.00-00-004/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2009 dla Działania 10.2 „Działania informacyjne i promocyjne” realizowanego w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1697/283/III/2009 zmiany decyzji nr UDA-RPSL.10.01.00-00-006/08-00 w sprawie dofinansowania Rocznego Planu Działań na rok 2009 dla Działania 10.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania” realizowanego w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia RPO WSL
1698/283/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami.
1699/283/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.
1700/283/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna.
1701/283/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja dziesiąta
1702/283/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
1703/283/III/2009 wyrażenia zgody na przewłaszczenie aparatu NIOX i systemu solarnego do wspomagania CWU przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii “Kubalonka” w Istebnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mających stanowić zabezpieczenie dotacji w kwocie 400 000 zł.
1704/283/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
1705/283/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
1706/283/III/2009 zawarcia umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
1707/283/III/2009 przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik Nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009).
1708/283/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Zasad wnoszenia przez Województwo Śląskie do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji
1709/283/III/2009 przyjęcia projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
1710/283/III/2009 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Nowy Świat 20 A, przystąpienia do jej wyceny oraz sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla usytuowanego na niej budynku
1711/283/III/2009 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Dietla 4 oraz przystąpienia do jej wyceny.
1712/283/III/2009 przystąpienia do wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w trwały zarząd na rzecz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1713/283/III/2009 przejęcia nieruchomości od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach i przekazania ich do Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
1714/283/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu pomieszczeń, na czas oznaczony do lat 3, z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu ofert – Gabinetem Akupunktury i Manualnej Terapii – Marfyniec Wasyl
1715/283/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu umowy dzierżawy pomieszczeń kotłowni szpitalnej wraz z systemem przesyłowym i wyposażeniem, na czas oznaczony do lat 3
1716/283/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713