Czas wygenerowania treści 2020-10-29 13:50:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 280 z dnia 22 czerwca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1485/280/III/2009 zawarcia z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1486/280/III/2009 zawarcia z Teatrem Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1487/280/III/2009 zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1488/280/III/2009 zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1489/280/III/2009 przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania Wystawy Rybackiej podczas VII Regionalnych Dni Rybactwa Śródlądowego i przeznaczenia na ten cel kwoty 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
1490/280/III/2009 zatwierdzenia honorarium dla Pana Mirosława Jacka Błaszczyka zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Filharmonii Śląskiej w Katowicach za dyrygowanie Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej podczas nagrania płyty CD pt. „Szabelski, Górecki, Knapik” oraz za udzielenie licencji do korzystania publicznego z tego nagrania
1491/280/III/2009 przyjęcia od Gminy Pszczyny darowizny nieruchomości
1492/280/III/2009 zmiany treści Aneksu nr 3/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej z Miastem Zabrze
1493/280/III/2009 wyrażenie zgody na umowne ustanowienie służebności gruntowej
1494/280/III/2009 rozwiązania Umowy nr 228/IW/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Muzeum Górnośląskim w Bytomiu
1495/280/III/2009 rozwiązania Umowy nr 230/IW/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
1496/280/III/2009 rozwiązania Umowy nr 459/IW/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Górnośląskim Parkiem Etnograficznym w Chorzowie
1497/280/III/2009 przyjęcia tekstu Regulaminu wynagradzania osób niebędących nauczycielami kierujących szkołą lub placówką oświatową powołanych na stanowisko dyrektora przez Zarząd Województwa Śląskiego.
1498/280/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie, dla którego organem założycielskim jest Województwo Śląskie
1499/280/III/2009 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1500/280/III/2009 zatwierdzenia aktualizacji częściowego Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” oraz zawarcia umowy dotacji.
1501/280/III/2009 zawarcia Porozumienia z partnerami w sprawie wspólnej promocji Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2009
1502/280/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
1503/280/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1504/280/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na dofinansowanie kosztów odgruzowania i zabezpieczenia podziemnego korytarza budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu
1505/280/III/2009 przyjęcia projektów trzech uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku – Białej, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach oraz uchylenia uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1009/264/III/2009.
1506/280/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
1507/280/III/2009 Aktualizacja „ Książek Procedur ” przyjętych uchwałami Zarządu Nr 2626/209/III/2008 z dnia 06.11.2008 r., Nr 376/242/III/2009 oraz 377/242/III/2009 z dnia 24.02.2009, Nr 501/248/III/2009 z 10.03.2009 r., dla działań „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
1508/280/III/2009 w sprawie przyjęcia nowych „Książek procedur” dla działań „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 .


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713